Kurzy a semináře

Pořádáme kurzy a semináře jednotlivě,
i v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).

Kurzy jsou určené pro odborníky i širokou veřejnost. Aktuální nabídku kurzů můžete také sledovat na našich stránkách a sociálních sítích.

Stres a jak mu čelit

4. 4. 2023

Ojedinělý kurz zaměřený na pochopení stresu, antistresové techniky, který nabízí možnost zjištění hladiny stresových hormonů v naší laboratoři.

Vybrané kapitoly ze zdravotnické etiky

22. 4. 2023 & 2. 5. 2023

Seminář pro zdravotníky, psychoterapeuty, odborníky v pomáhajících profesích a další zájemce o problematiku zdravotní etiky a etiky v oblasti psychoterapie.

Daseinsanalytický výklad snů

18. 11. 2023 a 2. 12. 2023

V rámci prvního semináře (základní stupeň) se účastníci budou učit porozumět teoretickému rámci výkladu snů podle daseinsanalytické teorie a osvojí si způsob vedení dotazování v průběhu dialogu s osobou přinášející sen k analýze.

Vybrané kapitoly z psychiatrie

4. 11. 2023 & 2.12.2023

Seminář se zaměří na nejčastější psychické problémy v populaci z pohledu současné psychiatrie a v kontextu bio – psycho-sociálního přístupu k poruchám zdraví.

Psychoterapie - PROBĚHLO

23. 9. 2023

Cílem semináře je uvést posluchače do základů problematiky psychoterapie a poradenství

Vybrané kapitoly z psychosomatiky

16. 9. 2023 & 18.11.2023

Seminář nabízí úvod do psychosomatiky jakožto respektovaného medicínského oboru a aktuální poznatky z problematiky zaměřené na bio-psycho-sociálního pojetí zdraví.

Stres a jak mu čelit
(pouze pro studenty UP) PROBĚHLO

30. 5. 2023

Ojedinělý kurz zaměřený na pochopení stresu, antistresové techniky, který nabízí možnost zjištění hladiny stresových hormonů v naší laboratoři.

V rámci tématu psychosomatika připravujeme nová čtyři témata, čtyři samostatné kurzy realizované Institutem sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci.

LEKTOR: MUDR. MICHAL KRYL
Psychiatr a psychoterapeut v privátní praxi, absolvent daseinsanalytického výcviku u doc. Růžičky (VIAP-PPF, 2002) a četných kurzů (mj. psychoterapeutická práce s tělem), výcvikový lektor a supervizor.
Praxi zahájil v Psychiatrické léčebně Šternberk, odkud po II. atestaci odchází na Psychiatrickou kliniku FN a LF UP Olomouc, kde se stává vedoucím lékařem otevřeného oddělení pro úzkostné a depresivní poruchy. Věnuje se i pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. Po třinácti letech odchází zpět do šternberské léčebny, kde s kolegy obnovuje otevřené oddělení pro léčbu neurotických poruch s bohatým psychoterapeutickým programem. O čtyři roky později s multidisciplinárním týmem transformuje původní oddělení léčebné rehabilitace na psychosomatickou jednotku o 26 lůžkách.
V současnosti se kromě terapeutické praxe věnuje výuce studentů oboru Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Komu jsou kurzy určeny:

Odborníkům z pomáhajících profesí. Podmínkou pro přijetí je vysokoškolské vzdělání (alespoň Bc.) humanitně či zdravotnicky zaměřené, s aktivní praxí v pomáhajících profesích.

Akreditace:

Česká lékařská komora, Asociace klinických psychologů

Místo konání:

Institut sociálního zdraví na UP (OUSHI), Kateřinská 17, Olomouc

Jak se přihlásit:

Přihlašování na kurzy probíhá přes Portál celoživotního vzdělávání UP: https://czv-up.upol.cz

Termín: 18. 11. 2023 a 2. 12. 2023.
Cena: : Kurz je financován v rámci projektu Vzdělávání na UP 22+ edUP (číslo projektu NPO_UPOL_MSMT-16589/2022)
Lektor: MUDr. Michal KrylMísto konání: Institut sociálního zdraví na UP (OUSHI), Kateřinská 17, Olomouc Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/3147/detail/terms
Přihlášení do: 16. 11. 2023

V rámci prvního semináře (základní stupeň) se účastníci budou učit porozumět teoretickému rámci výkladu snů podle daseinsanalytické teorie a osvojí si způsob vedení dotazování v průběhu dialogu s osobou přinášející sen k analýze. V navazujícím semináři (navazující stupeň) pak rozšíří své znalosti a dovednosti o analýzu větších snových celků a naučí se postupovat ve volnějším schématu dotazování se. Podmínkou úspěšného absolvování je účast na obou seminářích (rozsah výuky 16 hodin)

Vzdělávací cíle programu (témata)

Uvedení do tématu daseinsanalytického přístupu v psychoterapii, konkrétně pak k uplatnění základních principů daseinsanalýzy v práci se sny klientů. V prakticky uspořádaných seminářích budeme začínat jednoduššími a kratšími sny či snovými zlomky, abychom pak pokračovali složitějšími snovými celky a učili se postupně i jejich výkladu. V průběhu celé prakticky vedené výuky budeme vycházet z fenomenologických základů daseinsanalytické psychoterapie odvíjející se od učení švýcarského psychiatra a psychoterapeuta Medarda Bosse.

Požadované předpoklady

PROBĚHLO

1) Stres a jak mu čelit

Kurz je pouze pro studenty UP

Termín: 30. 5. 2023 (8 vyučovacích hodin) - proběhlo
Cena: Pro studenty UP zdarma

Velmi ojedinělý kurz, který kombinuje antistresové techniky, pochopení stresu a jako bonus nabízí změřeni kortizolu. Seminář se zaměří na téma stresu v kontextu soudobé epochy z hlediska prožívání nejistot a ohrožení. Nabídne přehled nejuznávanějších teorií stresu a odpoví na otázky Jaké jsou typické projevy a fáze stresové odpovědi? Jaké jsou duševní, behaviorální a somatické projevy akutní i prolongované stresové reakce? Jaké látky se při stresu vyplavují, a jak působí na organismus? Jaká je role katecholaminů, oxytocinu a kortizolu? Jaké psychosomatické důsledky s sebou nese nezvládnutý stres? Jaký má stres vliv na imunitu? Kdo je vůči stresu odolný a proč? Účastníkům bude nabídnuta možnost dobrovolné detekce hladiny stresových a antistresových hormonů v laboratoři OUSHI (kortizol, oxytocin). Změřeni kortizolu, jakožto významného fyziologického markeru, umožňuje dokumentovat stresovou zátěž v posledních cca 3 měsících. Měření se provádí analýzou vlasů. Seminář má limitovaný počet účastníků.

2) Vybrané kapitoly z psychosomatiky

Termín: 16. 9. 2023 & 18.11.2023 (8 vyučovacích hodin)
Cena: 1600 Kč (pro studenty UP zdarma)
Lektor: prof. MUDr. Michal Kryl
Místo konání: Institut sociálního zdraví na UP (OUSHI), Kateřinská 17, Olomouc
PŘIHLAŠOVACÍ LINK: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2618/detail/terms

Seminář nabízí úvod do psychosomatiky jakožto respektovaného medicínského oboru a aktuální poznatky z problematiky zaměřené na bio-psycho-sociálního pojetí zdraví. Popíše vztah mezi tělesným a duševním zdravím, charakteristiku a zvláštnosti psychosomatických pacientů, otevře také praktická témata jako např. komunikace s psychosomaticky nemocným a stručné zásady léčby. Cílem semináře je usnadnit přehled a orientaci v oboru a odborníkům z praxe pomoct vytvořit dovednost vnímat danou problematiku u svých klientů/pacientů a dokázat je v případě potřeby nasměrovat k cílené léčbě či jiné péči.

Komu je kurz určen:

Odborníkům z pomáhajících profesí. Podmínkou pro přijetí je vysokoškolské vzdělání (alespoň Bc.) humanitně či zdravotnicky zaměřené, s aktivní praxí v pomáhajících profesích.

Vzdělávací cíle programu:

Kurz je financován v rámci projektu Vzdělávání na UP 22+ edUP (číslo projektu NPO_UPOL_MSMT-16589/2022)

3) Vybrané kapitoly z psychiatrie

Termín: 4. 11. 2023 & 2. 12. 2023 (8 vyučovacích hodin)
Cena: 1600 Kč (pro studenty UP zdarma)
Lektor: prof. MUDr. Michal Kryl
Místo konání: Institut sociálního zdraví na UP (OUSHI), Kateřinská 17, Olomouc

Seminář se zaměří na nejčastější psychické problémy v populaci z pohledu současné psychiatrie a v kontextu bio - psycho - sociálního přístupu k poruchám zdraví. V rámci tří tématických okruhů přiblíží základy psychopatologie neurotických a stresem vyvolaných stavů, základy psychopatologie poruch nálady (zejména depresivní poruchy) a poruchy osobnosti se zaměřením na související trestně právní problematiku. Nabídne přehled farmakologických a psychoterapeutických přístupů a postupů u daných onemocnění. Téma doplní o příklady a charakteristiku problematických situací s pacienty / klienty vzniklých v průběhu poskytování zdravotní péče a o informace jak těmto situacím čelit a předcházet.

Komu je kurz určen:

Odborníkům z pomáhajících profesí. Podmínkou pro přijetí je vysokoškolské vzdělání (alespoň Bc.) humanitně či zdravotnicky zaměřené, s aktivní praxí v pomáhajících profesích.

Vzdělávací cíle programu:

Akreditace:

Česká lékařská komora, Asociace klinických psychologů

PROBĚHLO

Vybrané kapitoly ze zdravotnické etiky

Termín: 22. 4. 2023 & 2. 5. 2023 (8 vyučovacích hodin)
Cena: 1600 Kč (pro studenty UP zdarma)
Lektor: prof. MUDr. Michal Kryl
Místo konání: Institut sociálního zdraví na UP (OUSHI), Kateřinská 17, Olomouc

Tématem semináře je problematika zdravotnické etiky. Po teoretickém úvodu se bude věnovat problémům vyplývajícím ze zdravotnické praxe a na příkladu konkrétních kazuistik pojmenuje nejčastější etická dilemata, chyby a omyly v oblasti etiky a komunikace. Účastníci se zapojí do praktického nácviku etické rozpravy. Samostatnou kapitolou je etika v psychiatrii a psychoterapii a v rámci ní se zaměří na prevenci neetického jednání v psychoterapeutické praxi. Seminář je vhodný nejen pro zdravotníky nebo psychoterapeuty, ale i odborníky s aktivní praxí v pomáhajících profesích.

Komu je kurz určen:

Odborníkům z pomáhajících profesí. Podmínkou pro přijetí je vysokoškolské vzdělání (alespoň Bc.) humanitně či zdravotnicky zaměřené, s aktivní praxí v pomáhajících profesích.

Vzdělávací cíle programu:

PROBĚHLO

Stres a jak mu čelit

Termín: 4. 4. 2023 (8 vyučovacích hodin)
Cena: 2400 Kč (pro studenty UP zdarma)

Velmi ojedinělý kurz, který kombinuje antistresové techniky, pochopení stresu a jako bonus nabízí změřeni kortizolu. Seminář se zaměří na téma stresu v kontextu soudobé epochy z hlediska prožívání nejistot a ohrožení. Nabídne přehled nejuznávanějších teorií stresu a odpoví na otázky Jaké jsou typické projevy a fáze stresové odpovědi? Jaké jsou duševní, behaviorální a somatické projevy akutní i prolongované stresové reakce? Jaké látky se při stresu vyplavují, a jak působí na organismus? Jaká je role katecholaminů, oxytocinu a kortizolu? Jaké psychosomatické důsledky s sebou nese nezvládnutý stres? Jaký má stres vliv na imunitu? Kdo je vůči stresu odolný a proč? Účastníkům bude nabídnuta možnost dobrovolné detekce hladiny stresových a antistresových hormonů v laboratoři OUSHI (kortizol, oxytocin). Změřeni kortizolu, jakožto významného fyziologického markeru, umožňuje dokumentovat stresovou zátěž v posledních cca 3 měsících. Měření se provádí analýzou vlasů. Seminář má limitovaný počet účastníků.

PROBĚHLO

Vybrané kapitoly z psychosomatické medicíny II (navazuje na vybrané kapitoly z psychosomatiky)

Termín: 16. 9. 2023 & 19. 9. 2023 (8 vyučovacích hodin)
Cena: 1600 Kč (pro studenty UP zdarma)

Seminář je pokračováním kurzu Vybrané kapitoly z psychosomatiky a přináší další nová témata z oblasti bio-psycho-sociálního pojetí zdraví. Teoretická část je doplněna informacemi z lékařské a terapeutické praxe (lektor je zkušený lékař a terapeut), a také praktickým nácvikem vybraných technik a cvičení. Na základě osobní zkušenosti si frekventanti vyzkouší, jak je možné postupovat při získávání anamnézy a jak následně hledat souvztažnosti mezi tělesným a duševním.

Vzdělávací cíle programu:

PROBĚHLO

Psychické poruchy a somatické onemocnění – souvislosti při společném výskytu

Termín: 6. – 7. 5. 2022
Cena: 1600 Kč
Lektor: prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Společný výskyt psychické poruchy a tělesného onemocnění může mít rozmanité souvislosti a je pro nás výzvou zabývat se možnými prakticky významnými odpověďmi na otázky, jako např. „Je mezi nimi příčinná souvislost nebo jde o náhodný společný výskyt?“, „Je psychická porucha sekundární, způsobená primární tělesnou chorobou a jakým mechanismem?“, „Jde o psychosomatický syndrom, přičemž je primární psychická porucha?“, „Jak psychická porucha modifikuje prožívání a zvládání tělesné choroby včetně spolupráce na diagnostice a terapii?“, „Jakým dalším diferenciálně diagnostickým výzvám čelíme v praxi?“.

Vzdělávací cíle programu:

Komu je kruz určen:

Lékařům, psychologům, kněžím, sociálním pracovníkům a odborníkům v pomáhajících profesích.

Akreditace:

Česká lékařská komora, Asociace klinických psychologů

Přihlašování do kurzů přes Portál CŽV Univerzity Palackého

Pro přihlášení do všech kurzů je nutné použít portál CŽV

Postup na portále CŽV:

1) Klikněte na dlaždici se symbolem nákupního vozíku: Přihlášení na program CŽV
2) V následující části se Vám zobrazí seznam všech vyhlášených programů. Můžete si zde rozkliknout detail programu (pomocí zeleného tlačítka), kde jsou umístěny bližší informace o programu NEBO kliknutím na řádek s názvem programu se Vám zobrazí potřebné termíny či platby. Pro přihlášení klikněte na tlačítko s nákupním košíkem.
3) V dalším kroku se budete muset přihlásit do systému a záleží na tom, zda jste externí uživatel systému nebo zaměstnanec či student Univerzity Palackého v Olomouci.
4) Po přihlášení či registraci do systému budete přesměrování na formulář pro dokončení přihlášení. Po kliknutí na tlačítko Přihlásit budete přihlášeni na Vámi vybraný program.
5) Po úspěšném přihlášení Vám bude na e-mailovou adresu zaslán automatický e-mail s potvrzením o přihlášení.
V případě nejasností s přihlášením kontaktujte Mgr. Editu Lukášovou
Telefon: 585 637 174

Email: edita.lukasova@upol.cz