TAČR Projekty

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Aktuální

Ukončené

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Výzkum modelu vzdálené psychologické podpory dětských i dospělých paliativních pacientů -v tomto projektu jsme partneři

Typ projektu: TAČR
Číslo projektu: TL04000080
Podpora celkem: 4 070 000,- Kč
Období realizace: 10/2020 - 9/2022

Projekt má za cíl vyvinout model péče a psychologické podpory v přípravě na fázi umírání s použitím moderních technologií a ověřit tento model z pohledu psychologického, etického, ekonomického, spirituálního, sociálního a právního. Projekt je zaměřen na výzkum v oblasti vzdálené psychosociální podpory dětských a dospělých paliativních pacientů, kteří byli ovlivněni pandemií Covid-19 , kdy bylo obtížné zajistit paliativní péči z pohledu zdravotní péče směrem k pacientům, pokud se nacházeli v domácí péči a naopak ke spojení rodinných členů s pacientem ve zdravotnickém zařízení s ohledem na striktní zákazy návštěv a pacienti tak umírali bez možnosti rozloučení se s blízkými. V paliativní péči je důležitý čas, kdy není možno péči odložit na dobu, kdy pominou epidemiologická opatření. V roce 2021 jsme připravili materiál Spirituální aspekty paliativní péče, probíhá sběr rozhovorů a jejich zpracován
UKONČENÉ PROJEKTY

Metodika DIPEx v oblasti aktivního stárnutí

Typ projektu: TAČR
Číslo projektu: TD020339
Podpora celkem: 2 117 000,- Kč
Období realizace: 1/2014-12/2015

Projekt byl českou validizací aplikace metodiky DIPEx při Health Experiences Research Group v Oxfordu.
Cílem bylo vytvoření metodiky, její aplikace a validizace provedené na modulu Aktivní stárnutí a její certifikace. Metodika byla vytvořena na základě analyzování faktorů aktivního stárnutí prostřednictvím úspěšných, mezinárodně ověřených postupů a připravená na ovlivnění veřejného mínění, přesvědčení a postojů ve prospěch aktivního životního stylu a zdraví seniorů.

Podpora kvality života rodin dětí s neurologickým onemocněním epilepsií

Typ projektu: TAČR
Číslo projektu: TL01000254
Podpora celkem: 3 470 000,- Kč
Období realizace: 3/2018-2/2020

Epilepsie zasahuje do mnoha oblastí života a má vliv na jeho kvalitu jak u dětí s tímto onemocněním, tak jejich rodin.
Cílem projektu je přispět k naplnění potřeb těchto rodin zprostředkováním informací a opory prostřednictvím webové stránky. založené na hloubkových kvalitativních rozhovorech. Plánovaný modul Epilepsie u dětí považujeme za příklad kvalitativního aplikovaného výzkumu s výrazným společenskovědním přínosem.

Podpora kvality života osob s onemocněním Lymeskou boreliózou

Typ projektu: TAČR
Číslo projektu: TL02000257
Podpora celkem: 3 475 000,- Kč
Období realizace: 1/2019-6/2021

V průběhu roku 2019 proběhla nejprve rešerše literatury k tématu a následně sestavení poradního panelu expertů, kteří reprezentují specializace relevantní pro zaměření projektu (lékaři - imunolog, neuro-patofyziolog, infektolog, mikrobioložka, psychologové) i potenciální cílové skupiny uživatelů (pacienti s LB, zástupci pacientských organizací, blízcí nemocných). Po vytvoření scénáře rozhovoru a jeho odsouhlasení poradním panelem byl spuštěn sběr dat na základě realizace individuálních hloubkových rozhovorů s pacienty, které byly natáčeny na diktafon a kameru.
Dosud proběhlo 28 rozhovorů, z nichž všechny byly doslovně přepsány pro další analýzu. paralelně probíhala i tvorba životopisů participantů. Po prvních 20 rozhovorech byl zrealizován 2. poradní panel, v rámci kterého byl s odborníky prodiskutován dosavadní postup rekrutace participantů a sběru dat a proběhla diskuse o sílících konroverzích týkajících se Lymeské boreliózy a její léčby.
Projekt byl představen na dvou mezinárodních konferencích (v květnu 2019 v Olomouci a v září 209 v Praze).

Aplikovaný výzkum pro inovace politik v oblasti dostupnosti zdravotní péče u sociálně vyloučené romské populace

Typ projektu: TAČR
Číslo projektu: TL02000164
Podpora celkem: 3 904 000,- Kč
Období realizace: 1/2019-3/2021

Hlavním cílem projektu je provést za pomoci multidisciplinárního týmu aplikovaný výzkum a na základě zjištění inovovat existující metodiky a postupy v oblasti integrace sociálně vyloučených Romů v oblasti dostupnosti zdravotní péče a některých souvisejících oblastech. Výzkumné zaměření bylo zvoleno ve spolupráci s aplikačním garantem Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády. Projekt proběhne v Olomouckém kraji v regionech, kde jsou i kde nepůsobí zdravotně sociální pomocníci.
Metoda kvalitativního výzkumu s participativními metodami přinese kromě zapojení všech zainteresovaných stakeholderů do řešení situace na místní úrovni také možnost ověřit přínos institutu zdravotně sociálních pomocníků a v případě pozitivního dopadu podpořit jejich systémové zavedení.

Výstupy projektu:

Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením

Typ projektu: TAČR
Číslo projektu: TJ02000150
Podpora celkem: 4 505 000,- Kč
Období realizace: 5/2019-4/2021

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu života dětí se sluchovým postižením a jejich lepší začlenění do škol i celé společnosti. Sestává z několika propojených výzkumů. V roce 2019 bylo realizováno 16 rozhovorů s rodiči dětí s vadou sluchu metodou DIPEx. Proběhla dvě setkání poradního panelu (odborníci a laici). Dále byla pro české prostředí adaptována škála připravenosti dítěte na bezdrátové technologie. Proběhlo pre-testování se sedmi rodiči dětí předškolního a školního věku s vadou sluchu a se zkušeností s bezdrátovou technologií.