Norské fondy

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru, který je dohodou mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

Od roku 2004 podpořily Fondy EHP a Norska v České republice přes 1 000 zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč. Aktuálně je Česká republika pátým největším příjemcem, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku.

Aktuální

Ukončené

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Pro zdraví duše

Číslo projektu: ZD-ZDOVA1-021
Podpora celkem: 14174876 Kč
Období realizace: 3/2021-2/2024

Podle průzkumů trpí některou z forem duševního onemocnění každý pátý Čech a až u poloviny pacientů dochází k jeho rozvoji příznaků před 14. rokem života. Národní akční plán pro duševní zdraví proto definuje potřebu včasného prevence na školách. Prevence v ČR se zaměřuje především na projevy chování, jako je šikana, záškoláctví, drogy, atd. nicméně univerzálně zaměřená prevence zaměřená na duševní zdraví není systematicky dostupná. Řešením je vytvoření tzv. multidisciplinárních týmů složených z dětských psychiatrů, psychologů, speciálních pedagogů, sociálního pracovníka a zdravotních sester.

Cílem projektu je zlepšit situaci dětí a dospívajících ohrožených vznikem, eskalací nebo chronifikací duševních problémů. Prostřednictvím MD týmu a ve spolupráci se školami a dalšími odborníky se snažíme vytvořit podpůrnou síť služeb v Pardubickém a Olomouckém kraji, kde budeme testovat formát MDT's. práci na minimálně 200 případech řešených ve školách, navážeme dlouhodobou spolupráci.

Na základě zkušeností zahraničního partnera projektu bude péče poskytovaná MDT kvalitativně odlišná od péče, která je dostupná v rámci současném systému služeb v ČR. Služby MDT budou nově pokrývat i oblasti mimo zdravotnictví. Náš projekt zavede opatření, které umožní pilotní propojení zdravotní péče a registrovaných sociálních služeb do jedné cílené služby plán pro klienty. Nedílnou součástí projektu budou vzdělávací aktivity vedoucí k destigmatizaci tématu a reflektování nejpalčivějších oblastí duševního zdraví dětí nahlížených z pozice školy, učitelů, rodičů i rodičů. GRIS ORBEON 1.3.6.1 9 / 25 návrh standardního projektu 22-08874S i samotných dětí. Pro tuto část projektu využijeme metodiku DIPEx vyvinutou v The Oxford University, která využívá hloubkové rozhovory. Originalita tohoto řešení spočívá v zapojení účastníků do případů do tvorby spolehlivého online zdroje informací.

Webové stránky: www.prozdraviduse.cz

Srdce Den

Číslo projektu: EHP-CZ-IN-3-007
Podpora celkem: 2493322 Kč
Období realizace: 8/2021-7/2023

Projekt HeartDay si klade za cíl připravit školy a jejich učitele na inkluzivní opatření, odstraňovat bariéry inkluze ve školách a přispět k posílení začleňování znevýhodněných skupin do vzdělávání se zaměřením na děti romské menšinové děti. Cílem projektu je vzdělávat učitele a školy k přijímání inkluzivních opatření a v předstihu tak cíleně eliminovat bariéry inkluze, a to prostřednictvím realizace seminářů, workshopů a zejména jednodenních neformálních setkání (HeartDays) s učiteli, studenty, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodiče a odborníky. Budou tak posíleny kompetence učitelů i jejich studentů na inkluzivní opatření ve třídě.

Praktické inovace sociálních studií

Číslo projektu: EHP-CZ-ICP-4-031
Podpora celkem: 2795989 Kč
Období realizace: 8/2022 - 1/2024

Hlavní cíl projektu:
Spoluprací s partnerskou a dalšími vysokými školami se snažíme rozvíjet znalosti a praktické dovednosti budoucích sociálních pedagogů a pracovníků, jejichž role v současných podmínkách inkluzivního vzdělávání nabývá na významu.

Prostředky k dosažení cíle:
a) Předávání znalostí bude primárně probíhat prostřednictvím činnosti multidisciplinárního týmu (MDT), složeného ze sociálních pedagogů, vysokoškolských učitelů, odborníků z praxe, speciálního pedagoga a psychologa. Tento tým bude koordinovat veškeré aktivity zaměřené na vzájemné sdílení informací a jejich přenos do českého vzdělávacího prostředí (viz příloha Organizační schéma projektu).
b) Rozsáhlá odbornost týmu umožní analyzovat konkrétní praktické poznatky ze zahraničních institucí a nahlížet na jejich implementaci z různých úhlů, což může vést k vyšší efektivitě výsledného řešení.

Výstupy činnosti MDT:
a) Zpracování inovované praktické části učebního plánu oboru Sociální pedagogika a Sociální práce na pracovišti uchazeče
b) Zpracování doporučení pro inovaci praktických částí osnov oborů zaměřených na sociální pedagogiku a práci i na jiných vysokých školách nejen v ČR (metodika dobré praxe)

Kromě výše uvedeného hlavního cíle se projekt zaměřuje i na další cíle zaměřené na podporu rovnosti ve vzdělávání:
a) Přispívat k posílení začleňování znevýhodněných skupin do vzdělávání prostřednictvím aktivit sociálních pedagogů a pracovníků
b) Posílit spolupráci vzdělávacích institucí mezi ČR a Norskem a přispět tak k rozvoji studijních oborů Sociální práce a Sociální pedagogika a jejich uplatnění ve vysokoškolském vzdělávání v ČR
UKONČENÉ PROJEKTY
Prozatím žádné ukončené projekty.

Projekt vzor

Poskytovatel:
Doba realizace:

Popis aktuálních projektů. Nam at congue diam. Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero, ac malesuada vulputate pharetra.Nam at congue diam. Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero, ac malesuada vulputate pharetra.

Výstup: