MŠMT Projekty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je ústřední orgán státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

Cílem podpory výzkumu a vývoje musí být rozvoj špičkových kapacit (jak v oblasti infrastrukturní, tak v oblasti lidských zdrojů včetně zvýšení schopnosti lépe využít potenciál kvalifikovaných žen), prohlubování znalostního potenciálu, kterým subjekty v ČR disponují, soustředění se na aktuální a budoucí celospolečenské výzvy a schopnost vybudování základny pro budoucí aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi, které slouží bez rozdílu všem. Jedině tak může česká ekonomika dlouhodobě konkurovat vyspělým zemím.

Obecným cílem je vytvoření a rozvoj otevřeného vzdělávacího systému, který reaguje na měnící se vnější prostředí a který poskytuje relevantní obsah vzdělávání v celoživotní perspektivě.

Cílem vzdělávání v následující dekádě musí být jedinec vybavený základními znalostmi a dovednostmi, který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého vlastního rozvoje, ale ve prospěch rozvoje společnosti.

Aktuální

Ukončené

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

FAST Rodina a škola společně

Typ projektu: OP VVV+OPVK
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016445
Podpora celkem: 19 767 404,- Kč
Období realizace: 1/2020-11/2023

Pro úspěchy dětí ve vzdělávání je důležitá spolupráce rodiny a školy a jejich synergické působení.
Cílem předkládaného projektu je přenesení inovativního přístupu (program FAST) ze Spojených států a implementace v podmínkách českých škol. Program FAST, se svou třicetiletou historií, představuje strukturovaný intervenční program vedoucí k zefektivnění systému práce školy, zlepšení spolupráce rodiny a školy a vytvoření optimálního školního klima.

Škola dobrých vztahů

Typ projektu: OP VVV+OPVK
Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016810
Podpora celkem: 15 387 417,- Kč
Období realizace: 7/2020-12/2022

Cílem projektu je příprava vzdělávací podpory zaměřená na oblasti bezpečného klimatu škol a primární prevence rizikového chování. Realizací aktivit dojde k zlepšení kompetencí pedagogů a učitelé českých škol tak získají základní povědomí o možnostech řešení krizových situací a především znalosti, jak těmto situacím předcházet. Edukační programy včetně zpracovaného videokurzu a videozáznamů dobré praxe budou uvedeny do elearnigového formátu a umístěny do LMS systému.
UKONČENÉ PROJEKTY

Sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných a jiných skupin populace

Typ projektu: OP VVV+OPVK
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0063
Podpora celkem: 18 779 000,- Kč
Období realizace: 9/2011-8/2014

Cílem projektu bylo vytvoření nového vědeckého týmu pod vedením zahraničních expertů, vytvoření podpůrné personální a materiálně technické infrastruktury týmu, zvyšování odborné kapacity týmu, jeho zapojení do mezinárodních sítí a projektů a realizace organizované výměny informací a zkušeností mezi výzkumnými institucemi. Dále byl projekt zaměřen na formování mladých výzkumných pracovníků a podporování jejich vědecké činnosti. Výzkumným cílem projektu bylo zaměřit se na sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin populace a na jeho psychologické, sociální a společenské aspekty.
Projekt byl úspěšně ukončen k 31. 8. 2014.

Příprava romských děti a děti ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomoci dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb

Typ projektu: OP VVV+OPVK
Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000185
Podpora celkem: 49 371 000,- Kč
Období realizace: 9/2016-8/2019

Cílem projektu bylo zapojení marginalizovaných skupin (hlavně Romů) do všech úrovních vzdělávací soustavy: předškolní vzdělávání (pomoci neformálních center), prevence školní neúspěšnosti na ZŠ (pomocí neformálních klubů pro volnočasové aktivity) a podpora školní úspěšnosti na SŠ. Specifikum projektu je rozvoj dobrovolnictví a zohlednění spirituality. Do osvědčené metodiky projekt přináší inovativní prvky. Rozvíjí již fungující struktury a staví na zapojení církevních struktur.
Projekt se zaměřuje na problém nerovnosti ve vzdělání ve vztahu k dětem a žákům ze sociokulturně odlišného prostředí. Velká část těchto dětí vyrůstá v nepodnětném prostředí a není zapojena do předškolního vzdělávání. Olomoucký kraj, ve kterém je projekt realizován nemá velké sociálně vyloučené lokality typu Chánov, Předlice apod., ale i zde se problém sociálního vyloučení a jeho dopadů do vzdělávání vyskytuje.

Inspirace v odlišnosti

Typ projektu: OP VVV+OPVK
Číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004831
Podpora celkem: 20 488 497,- Kč
Období realizace: 9/2017-12/2020

Projekt podporuje společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí intaktních. Budou vytvořeny vhodné podmínky pro výměnu zkušeností a vzájemného učení mezi školami a jejich pedagogy. Zrealizují se aktivity, které pomohou proces inkluze zefektivnit. Zvýší se povědomí žáků a studentů se SVP o právech a povinnostech vyplývajících ze zaměstnání, včetně možnosti praktických aplikací. Formou rodičovských fór bude podpořen vznik lokálních skupin rodičů, kteří získají místo pro vyjádření a diskusi.

Účast výzkumného týmu OUSHI na projektu INSPIRO:
V rámci projektu realizujeme případové studie, které se zaměřují na zkušenosti dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (obzvláště se zaměřením na ADHD) a jejich rodičů. Případové studie jsou realizovány prostřednictvím oxfordské metodiky DIPEx. Cílem je zpracovat případové studie celkem 25 dětí, 15 rodičů a cca 10 učitelů či asistentů pedagoga.

Zajímají nás zejména témata týkající se vlivu diagnózy na zkušenosti ve škole, např.:
- Jak se děti se specifickými potřebami cítí ve školním prostředí?
- Jak se těmto dětem daří komunikovat a vstupovat do vztahů se svými vrstevníky?
- Jak vnímají svou diagnózu samotné děti, ale i jejich rodiče či učitelé, příp. asistenti pedagoga?
- Jak se tato diagnóza promítá do jejich sociálních interakcí a vztahů?

Na základě těchto případových studií bude vytvořena webová stránka (www.hovoryovzdelavani.cz), která informace zprostředkuje dětem, rodičům, pedagogům i dalším odborníkům, kteří se na danou problematiku zaměřují. Účelem stránky je nabídnout podporu i informace těmto cílovým skupinám. Informace budou doprovázeny video a audioukázkami z rozhovorů s účastníky projektu.