Vysoká citlivost

Sem bych umístila nějaké shrnující info o této sekci.

Co je vysoká citlivost?

Vysoká citlivost (sensory processing sensititivity, SPS) je definována jako osobní dispozice k vnímavosti na jemné podněty a snadné přecitlivělosti na vnější podněty. V současné době je pojímána jako běžná dědičná neurobiologická vlastnost, jejíž významně vyšší výskyt byl zjištěn u 10-20 %
lidské populace. SPS je založena na zvýšené reaktivitě centrální nervové soustavy, díky níž jsou jedinci s tímto rysem schopni zpracovávat informace hlouběji, než je obvyklé, a jsou náchylnější ke vzrušení a nadměrné stimulaci, zejména po vystavení smyslovým stresorům, jako jsou jasná světla, hlasitý hluk, silné pachy a také husté a chaotické prostředí. Kromě fyzické stránky souvisí SPS také s hlubším zpracováním sociálních a emocionálních podnětů. Vyznačuje se tedy také zvýšeným uvědoměním, empatií a zpracováním sebe a druhých. Obecně jsou tedy vysoce senzitivní osoby citlivější jak na pozitivní, tak na negativní podněty, včetně těch vnitřních. 

SPS se těší stále většímu zájmu veřejnosti a médií, avšak základní vědecký výzkum v této oblasti zatím pokulhává. Tato nerovnováha mezi poptávkou po informacích ze strany společnosti a dosud shromážděnými vědeckými poznatky může vést k nesprávné interpretaci charakteristik SPS, což může být pro veřejnost dokonce škodlivé. Zároveň i praktičtí lékaři, kteří si tento rys neuvědomují, často směšují SPS s úzkostmi, depresemi, ADHD, autismem a různými zdánlivě příbuznými zdravotními problémy, což dále komplikuje odbornou pomoc lidem s SPS. Proto je nezbytné tuto mezeru ve znalostech zaplnit solidním výzkumem.

Aktuální výzkum

V současnosti zkoumáme SPS v souvislosti s těmito tématy:
Připravujeme:

Zapojte se do výzkumu!

Poznáváte některé z těchto rysů u sebe nebo svých blízkých a přátel? Pokud ano, pojďte se zapojit do výzkumu, který již pod hlavičkou OUSHI probíhá. Čím vice bude o SPS známo a vědecky podloženo, tím lépe budou moci vysoce citliví lidé využívat a sdílet pozitivní stránky své cilivosti, přičemž budou take lépe schopni vyrovnávat její nežádoucí aspekty. 

Zapojit se můžete na různých úrovních. Nejjednodušší je příležitostné vyplnění anonymního dotazníku zaměřeného na souvislosti SPS s různými oblastmi života, který Vám zároveň dá zpětnou vazbu na to, jak si stojíte v porovnání s běžnou českou populace. Dalšími možnostmi je zapojení do analýzy biomakrerů, t.j., měření hladiny strevého hormonu kortizolu anebo dalších fyziologických ukazatelů (srdeční tep, frekvence dechu, kožní odpor atd.) v reakci na stresové podněty. Bližší informace k možnostem zapojení budou k dispozici od 1. 9. 2022.

Publikované články

Malinakova, K., et al., Sensory Processing Sensitivity Questionnaire: A Psychometric Evaluation and Associations with Experiencing the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021. 18(24): p. 12962.