Všechny Projekty

Aktuální

Ukončené

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Chytré a zdravé stárnutí prostřednictvím lidí zapojených do podpůrných systémů

Typ projektu: Horizont 2020
Číslo projektu: SEP-210543269
Podpora celkem: 254 826,25,- €
Období realizace: 11/2019-2023

Cílem tohoto projektu je vytvořit integrační IT platformu, která spojí širokou škálu digitálních řešení zaměřených na zlepšení zdravotních indikátorů, blahobytu a nezávislosti lidí v podmínkách stárnoucí populace. Možnosti řešení problémů, zejména starších spoluobčanů, ale i rodin a poskytovatelů služeb je důvodem vzniku uvedené platformy, která nabídne síť rozsáhlých, vzájemně propojených digitálních služeb a produktů. Tato řešení budou nápomocná především starším lidem, kteří čelí dočasnému nebo trvalému snížení fyzických nebo psychických schopností, ale především bude pomáhat zdravým lidem udržovat jejich zdraví, pokud možno co nejdéle.

Evropská spolupráce ve vědě a technologii

Typ projektu: Horizont 2020
Číslo projektu: OC-2018-2-23249

Hlavním výsledkem projektu je vytvoření mezinárodní sítě odborníků za účelem začlenění osvědčených postupů k řešení problématiky každé zúčastněné země. Projekt COST je zaměřeny na sdílení znalostí a zkušeností a přípravu budoucí společné práce. Projekt nefinancuje konkrétní výzkum.

FAST Rodina a škola společně

Typ projektu: OP VVV+OPVK
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016445
Podpora celkem: 19 767 404,- Kč
Období realizace: 1/2020-11/2023

Pro úspěchy dětí ve vzdělávání je důležitá spolupráce rodiny a školy a jejich synergické působení.
Cílem předkládaného projektu je přenesení inovativního přístupu (program FAST) ze Spojených států a implementace v podmínkách českých škol. Program FAST, se svou třicetiletou historií, představuje strukturovaný intervenční program vedoucí k zefektivnění systému práce školy, zlepšení spolupráce rodiny a školy a vytvoření optimálního školního klima.

Změny vnímání osobní důstojnosti v průběhu demence

Typ projektu: AZV
Číslo projektu: NU20-07-00100
Podpora celkem: 511 000,- Kč
Období realizace: 5/2020-12/2023

Cílem projektu je zjistit změny vnímání osobní důstojnosti u seniorů s demencí v průběhu tří let a definovat faktory, které senioři s demencí vnímají jako ohrožující jejich důstojnost. Probíhá tvorba scénáře rozhovoru a nábor vzorku.

Škola dobrých vztahů

Typ projektu: OP VVV+OPVK
Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016810
Podpora celkem: 15 387 417,- Kč
Období realizace: 7/2020-12/2022

Cílem projektu je příprava vzdělávací podpory zaměřená na oblasti bezpečného klimatu škol a primární prevence rizikového chování. Realizací aktivit dojde k zlepšení kompetencí pedagogů a učitelé českých škol tak získají základní povědomí o možnostech řešení krizových situací a především znalosti, jak těmto situacím předcházet. Edukační programy včetně zpracovaného videokurzu a videozáznamů dobré praxe budou uvedeny do elearnigového formátu a umístěny do LMS systému.

Výzkum modelu vzdálené psychologické podpory dětských i dospělých paliativních pacientů -v tomto projektu jsme partneři

Typ projektu: TAČR
Číslo projektu: TL04000080
Podpora celkem: 4 070 000,- Kč
Období realizace: 10/2020 - 9/2022

Projekt má za cíl vyvinout model péče a psychologické podpory v přípravě na fázi umírání s použitím moderních technologií a ověřit tento model z pohledu psychologického, etického, ekonomického, spirituálního, sociálního a právního. Projekt je zaměřen na výzkum v oblasti vzdálené psychosociální podpory dětských a dospělých paliativních pacientů, kteří byli ovlivněni pandemií Covid-19 , kdy bylo obtížné zajistit paliativní péči z pohledu zdravotní péče směrem k pacientům, pokud se nacházeli v domácí péči a naopak ke spojení rodinných členů s pacientem ve zdravotnickém zařízení s ohledem na striktní zákazy návštěv a pacienti tak umírali bez možnosti rozloučení se s blízkými. V paliativní péči je důležitý čas, kdy není možno péči odložit na dobu, kdy pominou epidemiologická opatření. V roce 2021 jsme připravili materiál Spirituální aspekty paliativní péče, probíhá sběr rozhovorů a jejich zpracován

Účinnost, efektivita a využití terapie zaměřené na emoce v poradenství pro univerzitní studenty: experimentální studie

Typ projektu: Juniorský grant UP
Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA220-HED-00003205
Podpora celkem: 3 840 737,- Kč (50% spoluúčast)
Období realizace: 2020-2022

V současné době probíhá výcvik a pravidelná intervize psychologů/poradců, kteří budou poskytovat poradenství nejen studentům UP. Připravujeme všechny potřebné dokumenty týkající se etického/právního aspektu studie a managementu výzkumu. Zajišťujeme vhodné prostory a techniku (kamery, diktafony) pro účely výcviku poradců a samotného výzkumného experimentu. Rovněž připravujeme diagnostické a měřící nástroje, které ve výzkumu hodláme využít - komunikujeme s odborníky. Ve fázi rozpracování je přehledová studie týkající se současných výzkumných trendů v rámci terapie zaměřené na emoce.

Pro zdraví duše

Číslo projektu: ZD-ZDOVA1-021
Podpora celkem: 14174876 Kč
Období realizace: 3/2021-2/2024

Podle průzkumů trpí některou z forem duševního onemocnění každý pátý Čech a až u poloviny pacientů dochází k jeho rozvoji příznaků před 14. rokem života. Národní akční plán pro duševní zdraví proto definuje potřebu včasného prevence na školách. Prevence v ČR se zaměřuje především na projevy chování, jako je šikana, záškoláctví, drogy, atd. nicméně univerzálně zaměřená prevence zaměřená na duševní zdraví není systematicky dostupná. Řešením je vytvoření tzv. multidisciplinárních týmů složených z dětských psychiatrů, psychologů, speciálních pedagogů, sociálního pracovníka a zdravotních sester.

Cílem projektu je zlepšit situaci dětí a dospívajících ohrožených vznikem, eskalací nebo chronifikací duševních problémů. Prostřednictvím MD týmu a ve spolupráci se školami a dalšími odborníky se snažíme vytvořit podpůrnou síť služeb v Pardubickém a Olomouckém kraji, kde budeme testovat formát MDT's. práci na minimálně 200 případech řešených ve školách, navážeme dlouhodobou spolupráci.

Na základě zkušeností zahraničního partnera projektu bude péče poskytovaná MDT kvalitativně odlišná od péče, která je dostupná v rámci současném systému služeb v ČR. Služby MDT budou nově pokrývat i oblasti mimo zdravotnictví. Náš projekt zavede opatření, které umožní pilotní propojení zdravotní péče a registrovaných sociálních služeb do jedné cílené služby plán pro klienty. Nedílnou součástí projektu budou vzdělávací aktivity vedoucí k destigmatizaci tématu a reflektování nejpalčivějších oblastí duševního zdraví dětí nahlížených z pozice školy, učitelů, rodičů i rodičů. GRIS ORBEON 1.3.6.1 9 / 25 návrh standardního projektu 22-08874S i samotných dětí. Pro tuto část projektu využijeme metodiku DIPEx vyvinutou v The Oxford University, která využívá hloubkové rozhovory. Originalita tohoto řešení spočívá v zapojení účastníků do případů do tvorby spolehlivého online zdroje informací.

Webové stránky: www.prozdraviduse.cz

Srdce Den

Číslo projektu: EHP-CZ-IN-3-007
Podpora celkem: 2493322 Kč
Období realizace: 8/2021-7/2023

Projekt HeartDay si klade za cíl připravit školy a jejich učitele na inkluzivní opatření, odstraňovat bariéry inkluze ve školách a přispět k posílení začleňování znevýhodněných skupin do vzdělávání se zaměřením na děti romské menšinové děti. Cílem projektu je vzdělávat učitele a školy k přijímání inkluzivních opatření a v předstihu tak cíleně eliminovat bariéry inkluze, a to prostřednictvím realizace seminářů, workshopů a zejména jednodenních neformálních setkání (HeartDays) s učiteli, studenty, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodiče a odborníky. Budou tak posíleny kompetence učitelů i jejich studentů na inkluzivní opatření ve třídě.

Webové stránky: www.srdceden.cz

Kompletní zahraniční zkušenost - Mezinárodní program duševního zdraví

Typ projektu: Projekt Erasmus +
Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA220-HED-00003205
Podpora celkem: 60 336,- €
Období realizace: 11/2021-11/2024

V rámci projektu ERASMUS + jsme se spolupodíleli na přípravě projektu s ČVUT. Tento projekt byl vybrán k podpoře a v prosinci započala naše spolupráce v projektu kde je úkolem OUSHI pomocí tréninků a psychosociální podpory napomoci studentům vyjíždějících na pobyt nebo naopak vracejících se zpět do ČR s adaptací a zvládáním zátěžových situací. V této oblasti se rýsuje další spolupráce a vytváření programů na podporu studentů.

Praktické inovace sociálních studií

Číslo projektu: EHP-CZ-ICP-4-031
Podpora celkem: 2795989 Kč
Období realizace: 8/2022 - 1/2024

Hlavní cíl projektu:
Spoluprací s partnerskou a dalšími vysokými školami se snažíme rozvíjet znalosti a praktické dovednosti budoucích sociálních pedagogů a pracovníků, jejichž role v současných podmínkách inkluzivního vzdělávání nabývá na významu.

Prostředky k dosažení cíle:
a) Předávání znalostí bude primárně probíhat prostřednictvím činnosti multidisciplinárního týmu (MDT), složeného ze sociálních pedagogů, vysokoškolských učitelů, odborníků z praxe, speciálního pedagoga a psychologa. Tento tým bude koordinovat veškeré aktivity zaměřené na vzájemné sdílení informací a jejich přenos do českého vzdělávacího prostředí (viz příloha Organizační schéma projektu).
b) Rozsáhlá odbornost týmu umožní analyzovat konkrétní praktické poznatky ze zahraničních institucí a nahlížet na jejich implementaci z různých úhlů, což může vést k vyšší efektivitě výsledného řešení.

Výstupy činnosti MDT:
a) Zpracování inovované praktické části učebního plánu oboru Sociální pedagogika a Sociální práce na pracovišti uchazeče
b) Zpracování doporučení pro inovaci praktických částí osnov oborů zaměřených na sociální pedagogiku a práci i na jiných vysokých školách nejen v ČR (metodika dobré praxe)

Kromě výše uvedeného hlavního cíle se projekt zaměřuje i na další cíle zaměřené na podporu rovnosti ve vzdělávání:
a) Přispívat k posílení začleňování znevýhodněných skupin do vzdělávání prostřednictvím aktivit sociálních pedagogů a pracovníků
b) Posílit spolupráci vzdělávacích institucí mezi ČR a Norskem a přispět tak k rozvoji studijních oborů Sociální práce a Sociální pedagogika a jejich uplatnění ve vysokoškolském vzdělávání v ČR

Mezinárodní VISEGRÁDKSÝ FOND

Tento projekt se zabýval problematikou drogové závislosti a konkrétněji procesem doléčování v zemích V4. Projekt vznikl pod vedením Mgr. Zuzany Půžové v rámci předmětu Psaní projektů na Katedře křesťanské výchovy. Předmět byl otevřen v rámci zimního semestru akademického roku 2014/2015.

Cílem předmětu bylo naplánovat projekt se skupinou studentů. V první fázi plánování jsme hledali výzvy, které nabízí různé nadace a organizace a rozhodli jsme se pro variantu mezinárodního projektu podporovaného Visegradským fondem. Cílem našeho projektu bylo prohloubit spolupráci V4 zvláště v oblasti doléčovacích center pro drogově závislé klienty. Jednotlivými součástmi projektu bylo sdílení zkušeností, dobrá praxe a diskuse na téma nových trendů. Primární cílovou skupinou byly sociální pracovníci zabývající se problematikou závislostí a drog. Do projektu byli zapojení profesionálové ze všech čtyř zemí V4, tedy ze Slovenska, Polska, Maďarska a České Republiky.

Výsledkem projektu byla konference S.H.A.R.E. (Seek, harken and relay experience) zabývající se problematikou drogové závislosti a konkrétněji procesem doléčování v zemích V4 s názvem Conference about good practise and new trends in community care and subsequent treatment with drug addicted clients . Konference proběhla 17. - 18. 6. 2015.
UKONČENÉ PROJEKTY

Sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných a jiných skupin populace

Typ projektu: OP VVV+OPVK
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0063
Podpora celkem: 18 779 000,- Kč
Období realizace: 9/2011-8/2014

Cílem projektu bylo vytvoření nového vědeckého týmu pod vedením zahraničních expertů, vytvoření podpůrné personální a materiálně technické infrastruktury týmu, zvyšování odborné kapacity týmu, jeho zapojení do mezinárodních sítí a projektů a realizace organizované výměny informací a zkušeností mezi výzkumnými institucemi. Dále byl projekt zaměřen na formování mladých výzkumných pracovníků a podporování jejich vědecké činnosti. Výzkumným cílem projektu bylo zaměřit se na sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin populace a na jeho psychologické, sociální a společenské aspekty.
Projekt byl úspěšně ukončen k 31. 8. 2014.

Metodika DIPEx v oblasti aktivního stárnutí

Typ projektu: TAČR
Číslo projektu: TD020339
Podpora celkem: 2 117 000,- Kč
Období realizace: 1/2014-12/2015

Projekt byl českou validizací aplikace metodiky DIPEx při Health Experiences Research Group v Oxfordu.
Cílem bylo vytvoření metodiky, její aplikace a validizace provedené na modulu Aktivní stárnutí a její certifikace. Metodika byla vytvořena na základě analyzování faktorů aktivního stárnutí prostřednictvím úspěšných, mezinárodně ověřených postupů a připravená na ovlivnění veřejného mínění, přesvědčení a postojů ve prospěch aktivního životního stylu a zdraví seniorů.

Životní bilancování a význam spirituality u seniorů

Typ projektu: IGA
Číslo projektu: IGA_CMTF_2014_011
Podpora celkem: 242 165,- Kč
Období realizace: 3/2014 - 2/2015

Výzkumný projekt je zaměřen na realizaci výzkumných šetření prožívání životního bilancování u seniorů. Projekt navazuje na již existující studii týkající se aktivního stárnutí a podpořenou TA ČR. V již probíhajících rozhovorech spojených se studií se ukazuje, že se v životním bilancování seniorů je spirituální složka důležitým faktorem. Předkládaný výzkumný projekt IGA je tedy zaměřený na tuto spirituální složku – tak religiózní, jako i nereligiózní. Výběr participantů bude proveden cíleně a změřený na významné osobnosti české intelektuální obce. V širší souvislosti jde o hlubší pochopení toho, jak osoby s vyšším vzděláním prožívají své životní bilancování, jak se vyrovnávají s hledáním integrity.

Výzkum má za cíl vytvořit předpoklady pro umístnění některých částí rozhovorů na webu. Výzkum se opírá o mezinárodním projekt DIPEx Oxford, který je zastřešen Health Experiences Research Group, University of Oxford, UK. V průběhu projektu proběhne přípravní fáze zapojení do projektu DIPEx, která bude obsahovat realizaci 10 kvalitativních rozhovorů se seniory a jejich následný přepis a kvalitativní analýzu dle metodiky DIPEx. Samotný sběr dat musí provádět vyškolený výzkumník. Pro vybrané studenty ale bude také možnost psaní diplomové práce na téma kvalitativního výzkumu metodikou DIPEx a tím i zapojení se do kvalitativní analýzy rozhovorů. Další rozměr spočívá v podpoře vzdělávání a vědecké činnosti akademických pracovníků, kteří budou proškoleni v metodice DIPEx a budou následně realizovat kvalitativní rozhovory s respondenty a jejich analýzu a publikaci výsledků.

Spiritualita a zdraví u adolescentů a dospělých v ČR

Typ projektu: GAČR
Číslo projektu: 15-19968S
Podpora celkem: 2 916 000,- Kč
Období realizace: 1/2015-12/2017

Projekt se věnoval aktuálnímu tématu souvislosti spirituality a zdraví a to u adolescentů a dospělé populace v České republice. Kombinoval kvalitativní a kvantitativní přístup k výzkumu. V kvantitativní části zkoumal proměnné související se spiritualitou a zdravím a sociální determinanty. Projekt se skládal ze tří částí: byla analyzována data ze studie Mládež a zdraví (HBSC study) z roku 2014, která souvisejí se zdravím a spiritualitou. Participanty této části studie byli adolescenti ve věku 13 a 15 let (každá skupina N = 2500). Použitými metodami zde jsou SWBS short form, HBSC symptom Check List. Reprezentativnímu vzorku dospělých (N = 600) byly administrovány dotazníky SWBS short form, Facit Sp a dotazník SF 36 o zdravotním stavu. Obě výše zmíněné kvantitativní studie doplnily kvalitativní rozhovory. Během roku 2015 bylo provedeno 30 hloubkových polostrukturovaných rozhovorů u adolescentů (11 – 15 let) a 42 rozhovorů u dospělých.
Tyto rozhovory budou vyhodnoceny z pohledu interpretativně fenomenologické analýzy. V kvalitativní části se projekt opírá o excelentní mezinárodní metodiku DIPEx, která byla vyvinuta Health Experiences Research Group, University of Oxford, UK.

Models of Child Health Appraised

Typ projektu: Horizont 2020
Číslo projektu: 634201
Podpora celkem: 1 139 000,- Kč
Období realizace: 2015-2017

Cílem projektu MOCHA (Models of Child Health Appraised) je porovnat a zhodnotit stávající modely dětské primární péče v jednotlivých evropských zemích a přispět tak k vývoji nových modelů nebo zlepšení těch stávajících. Primární péče se totiž v jednotlivých evropských zemích liší. V některých je založena na dvou alternativách – pediatrech primární péče nebo rodinných praktických lékařích. Liší se také modely školního zdravotnictví a možnost přístupu adolescentů k zdravotnickým službám. Není však známo, které z používaných modelů jsou nejlepší a které jsou naopak neefektivní v porovnání s jinými.
Díky MOCHA projektu budeme mít možnost je prozkoumat a zhodnotit. Jde o vůbec první úplnou analýzu různých modelů dětské primární zdravotní péče v Evropě.

Příprava romských děti a děti ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomoci dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb

Typ projektu: OP VVV+OPVK
Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000185
Podpora celkem: 49 371 000,- Kč
Období realizace: 9/2016-8/2019

Cílem projektu bylo zapojení marginalizovaných skupin (hlavně Romů) do všech úrovních vzdělávací soustavy: předškolní vzdělávání (pomoci neformálních center), prevence školní neúspěšnosti na ZŠ (pomocí neformálních klubů pro volnočasové aktivity) a podpora školní úspěšnosti na SŠ. Specifikum projektu je rozvoj dobrovolnictví a zohlednění spirituality. Do osvědčené metodiky projekt přináší inovativní prvky. Rozvíjí již fungující struktury a staví na zapojení církevních struktur.
Projekt se zaměřuje na problém nerovnosti ve vzdělání ve vztahu k dětem a žákům ze sociokulturně odlišného prostředí. Velká část těchto dětí vyrůstá v nepodnětném prostředí a není zapojena do předškolního vzdělávání. Olomoucký kraj, ve kterém je projekt realizován nemá velké sociálně vyloučené lokality typu Chánov, Předlice apod., ale i zde se problém sociálního vyloučení a jeho dopadů do vzdělávání vyskytuje.

Inspirace v odlišnosti

Typ projektu: OP VVV+OPVK
Číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004831
Podpora celkem: 20 488 497,- Kč
Období realizace: 9/2017-12/2020

Projekt podporuje společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí intaktních. Budou vytvořeny vhodné podmínky pro výměnu zkušeností a vzájemného učení mezi školami a jejich pedagogy. Zrealizují se aktivity, které pomohou proces inkluze zefektivnit. Zvýší se povědomí žáků a studentů se SVP o právech a povinnostech vyplývajících ze zaměstnání, včetně možnosti praktických aplikací. Formou rodičovských fór bude podpořen vznik lokálních skupin rodičů, kteří získají místo pro vyjádření a diskusi.

Účast výzkumného týmu OUSHI na projektu INSPIRO:
V rámci projektu realizujeme případové studie, které se zaměřují na zkušenosti dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (obzvláště se zaměřením na ADHD) a jejich rodičů. Případové studie jsou realizovány prostřednictvím oxfordské metodiky DIPEx. Cílem je zpracovat případové studie celkem 25 dětí, 15 rodičů a cca 10 učitelů či asistentů pedagoga.

Zajímají nás zejména témata týkající se vlivu diagnózy na zkušenosti ve škole, např.:
- Jak se děti se specifickými potřebami cítí ve školním prostředí?
- Jak se těmto dětem daří komunikovat a vstupovat do vztahů se svými vrstevníky?
- Jak vnímají svou diagnózu samotné děti, ale i jejich rodiče či učitelé, příp. asistenti pedagoga?
- Jak se tato diagnóza promítá do jejich sociálních interakcí a vztahů?

Na základě těchto případových studií bude vytvořena webová stránka (www.hovoryovzdelavani.cz), která informace zprostředkuje dětem, rodičům, pedagogům i dalším odborníkům, kteří se na danou problematiku zaměřují. Účelem stránky je nabídnout podporu i informace těmto cílovým skupinám. Informace budou doprovázeny video a audioukázkami z rozhovorů s účastníky projektu.

Podpora kvality života rodin dětí s neurologickým onemocněním epilepsií

Typ projektu: TAČR
Číslo projektu: TL01000254
Podpora celkem: 3 470 000,- Kč
Období realizace: 3/2018-2/2020

Epilepsie zasahuje do mnoha oblastí života a má vliv na jeho kvalitu jak u dětí s tímto onemocněním, tak jejich rodin.
Cílem projektu je přispět k naplnění potřeb těchto rodin zprostředkováním informací a opory prostřednictvím webové stránky. založené na hloubkových kvalitativních rozhovorech. Plánovaný modul Epilepsie u dětí považujeme za příklad kvalitativního aplikovaného výzkumu s výrazným společenskovědním přínosem.

Hemofilie

Typ projektu: ROCHE
Podpora celkem: 1 004 000,- Kč
Období realizace: 4/2018-12/2019

Úvodní fáze
V rámci přípravy proběhne setkání a příprava managementu náboru zúčastněných na výzkumu, přípravné setkání (odborného poradního panelu), příprava scénářů rozhovorů, příprava informovaného souhlasu a dokumentace a schválení etickou komisí.

1. Rozhovory pacientů
Rozhovory budou realizovány u pacientů s hemofilií (s inhibitorem), s osobami blízkými, které se vyskytuji v jeho okolí a také s profesionály z řad zdravotního a podpůrného personálu. Jde o longitudální výzkum, což znamená, že se rozhovory budou opakovat v každé z těchto skupin v třech vlnách v následujícím sledu: na začátku, za 3 měsíce a za 6 měsíců.

2. Analýzy rozhovorů
Prvním krokem analýz budou přepisy rozhovorů. Protože se rozhovory budou realizovat průběžně, i přepisy a příprava analýz bude probíhat následně po vykonaném rozhovoru. Pro definici jednotlivých témat bude použit program NVivo.

3. Tvorba publikačních výstupů
Publikační výstupy zahájí analýza dostupné literatury k danému tématu. Budou vycházet z analýz výzkumu a budou tvořit podstatnou pracovní náplň hlavně v druhé částí projektu. V průběhu roku 2019 budou podané dvě odborné výstupy (Jimp). Publikační strategie bude předmětem vzájemné dohody. Ovlivněná bude hlavně analýzami výzkumu. Možné časopisy: Haemophilia, BMJ, Quality of Life Research, Value in Health apod.

Malé povědomí o tomto onemocnění je často spojené s mylnými představami. Pacienti často musí sami „školit“ lékárníky, aby dostali, co potřebují. Chtěli bychom nahlédnou otázky pacientů: Z čeho mají největší strach? Co je pro ně ohrožující? Jak vypadá léčba a výzkum nových léků? Pro okolí hemofiliků: Jaké je pro ženu vědět, že je přenašečkou a přes nesouhlas doktorů udělat rozhodnutí a přivést na svět dítě, které se bude potýkat s tímto onemocněním celý život? V krátké reportáži představíme běžný den hemofilika, jeho postoj k onemocnění, jak to vnímá jeho rodina a v neposlední řadě uděláme rozhovor s odborníkem - lékařem. Z této reportáže vznikne jeden krátký videofilm.

Aplikovaný výzkum pro inovace politik v oblasti dostupnosti zdravotní péče u sociálně vyloučené romské populace

Typ projektu: TAČR
Číslo projektu: TL02000164
Podpora celkem: 3 904 000,- Kč
Období realizace: 1/2019-3/2021

Hlavním cílem projektu je provést za pomoci multidisciplinárního týmu aplikovaný výzkum a na základě zjištění inovovat existující metodiky a postupy v oblasti integrace sociálně vyloučených Romů v oblasti dostupnosti zdravotní péče a některých souvisejících oblastech. Výzkumné zaměření bylo zvoleno ve spolupráci s aplikačním garantem Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády. Projekt proběhne v Olomouckém kraji v regionech, kde jsou i kde nepůsobí zdravotně sociální pomocníci.
Metoda kvalitativního výzkumu s participativními metodami přinese kromě zapojení všech zainteresovaných stakeholderů do řešení situace na místní úrovni také možnost ověřit přínos institutu zdravotně sociálních pomocníků a v případě pozitivního dopadu podpořit jejich systémové zavedení.

Podpora kvality života osob s onemocněním Lymeskou boreliózou

Typ projektu: TAČR
Číslo projektu: TL02000257
Podpora celkem: 3 475 000,- Kč
Období realizace: 1/2019-6/2021

V průběhu roku 2019 proběhla nejprve rešerše literatury k tématu a následně sestavení poradního panelu expertů, kteří reprezentují specializace relevantní pro zaměření projektu (lékaři - imunolog, neuro-patofyziolog, infektolog, mikrobioložka, psychologové) i potenciální cílové skupiny uživatelů (pacienti s LB, zástupci pacientských organizací, blízcí nemocných). Po vytvoření scénáře rozhovoru a jeho odsouhlasení poradním panelem byl spuštěn sběr dat na základě realizace individuálních hloubkových rozhovorů s pacienty, které byly natáčeny na diktafon a kameru.
Dosud proběhlo 28 rozhovorů, z nichž všechny byly doslovně přepsány pro další analýzu. paralelně probíhala i tvorba životopisů participantů. Po prvních 20 rozhovorech byl zrealizován 2. poradní panel, v rámci kterého byl s odborníky prodiskutován dosavadní postup rekrutace participantů a sběru dat a proběhla diskuse o sílících konroverzích týkajících se Lymeské boreliózy a její léčby.
Projekt byl představen na dvou mezinárodních konferencích (v květnu 2019 v Olomouci a v září 209 v Praze).

Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením

Typ projektu: TAČR
Číslo projektu: TJ02000150
Podpora celkem: 4 505 000,- Kč
Období realizace: 5/2019-4/2021

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu života dětí se sluchovým postižením a jejich lepší začlenění do škol i celé společnosti. Sestává z několika propojených výzkumů. V roce 2019 bylo realizováno 16 rozhovorů s rodiči dětí s vadou sluchu metodou DIPEx. Proběhla dvě setkání poradního panelu (odborníci a laici). Dále byla pro české prostředí adaptována škála připravenosti dítěte na bezdrátové technologie. Proběhlo pre-testování se sedmi rodiči dětí předškolního a školního věku s vadou sluchu a se zkušeností s bezdrátovou technologií.

Souvislost závažných životních událostí v průběhu života, nejisté vztahové vazby v důsledku traumatizace v dětství a resilience se zdravím

Typ projektu: GAČR
Číslo projektu: 19-18964S
Podpora celkem: 2 979 000,- Kč
Období realizace: 1/2019-12/2021

V rámci projektu GAČR jsme v souladu s návrhem projektu a jeho tématy publikovali článek v časopise Q1 (téma trauma v dětství-úzkost a chronická bolest v dospělosti), druhý článek (s tématem migrény - trauma v dětství; pohl. rozdíly) byl od léta podaný a až začátkem února 2020 máme zamítavé stanovisko, takže článek připravujeme na podání jiném odborném časopise. Současně se ukončil klinický sběr v Kroměříži a ve Šternberku (neurotičtí a závislí pacienti). Data jsme prezentovali na mezinárodní konferenci. V rámci projektu je také rozpracovaný článek s tématem IBD (zánětlivé onemocnění střev). Do července 2020 je plán podat ještě minimálně 1-2 články v souladu s návrhem projektu (jeden k tématu resilience v kontextu stresorů a druhý k tématu trauma v dětství a vztahové vazby).

Biologické a psychologické aspekty spirituálního prožívání a jejich souvislost se zdravím

Typ projektu: GAČR
Číslo projektu: 19-19526S
Podpora celkem: 4 678 000,- Kč
Období realizace: 1/2019-12/2021

Cílem projektu je mapování překryvu v oblasti psychologie, spirituality a biologie. To vyžaduje dostatečnou odbornou znalost ve všech oblastech, včetně dovedností pro implementaci metod biologické analýzy do praxe. Mnoho studií uvádí pozitivní vztah religiozity/spirituality (R/S) a zdraví. Cílem tohoto projektu je překlenout tuto mezeru v našem vědění. Chceme kombinovat využití klasických kvantitativních i kvalitativních přístupů používaných v psychologickém výzkumu s použitím psychobiologických ukazatelů (fMRI, analýzy oxytocinu a kortizolu). Dále je naším cílem nabídnout nový nástroj pro kvantitativní měření implicitních postojů, což by napomohlo řešení problémů v oblasti sociální žádoucnosti.