Ostatní Projekty

Aktuální

Ukončené

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Mezinárodní VISEGRÁDKSÝ FOND

Tento projekt se zabýval problematikou drogové závislosti a konkrétněji procesem doléčování v zemích V4. Projekt vznikl pod vedením Mgr. Zuzany Půžové v rámci předmětu Psaní projektů na Katedře křesťanské výchovy. Předmět byl otevřen v rámci zimního semestru akademického roku 2014/2015.

Cílem předmětu bylo naplánovat projekt se skupinou studentů. V první fázi plánování jsme hledali výzvy, které nabízí různé nadace a organizace a rozhodli jsme se pro variantu mezinárodního projektu podporovaného Visegradským fondem. Cílem našeho projektu bylo prohloubit spolupráci V4 zvláště v oblasti doléčovacích center pro drogově závislé klienty. Jednotlivými součástmi projektu bylo sdílení zkušeností, dobrá praxe a diskuse na téma nových trendů. Primární cílovou skupinou byly sociální pracovníci zabývající se problematikou závislostí a drog. Do projektu byli zapojení profesionálové ze všech čtyř zemí V4, tedy ze Slovenska, Polska, Maďarska a České Republiky.

Výsledkem projektu byla konference S.H.A.R.E. (Seek, harken and relay experience) zabývající se problematikou drogové závislosti a konkrétněji procesem doléčování v zemích V4 s názvem Conference about good practise and new trends in community care and subsequent treatment with drug addicted clients . Konference proběhla 17. - 18. 6. 2015.

Kompletní zahraniční zkušenost - Mezinárodní program duševního zdraví

Typ projektu: Projekt Erasmus +
Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA220-HED-00003205
Podpora celkem: 60 336,- €
Období realizace: 11/2021-11/2024

V rámci projektu ERASMUS + jsme se spolupodíleli na přípravě projektu s ČVUT. Tento projekt byl vybrán k podpoře a v prosinci započala naše spolupráce v projektu kde je úkolem OUSHI pomocí tréninků a psychosociální podpory napomoci studentům vyjíždějících na pobyt nebo naopak vracejících se zpět do ČR s adaptací a zvládáním zátěžových situací. V této oblasti se rýsuje další spolupráce a vytváření programů na podporu studentů.

Účinnost, efektivita a využití terapie zaměřené na emoce v poradenství pro univerzitní studenty: experimentální studie

Typ projektu: Juniorský grant UP
Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA220-HED-00003205
Podpora celkem: 3 840 737,- Kč (50% spoluúčast)
Období realizace: 2020-2022

V současné době probíhá výcvik a pravidelná intervize psychologů/poradců, kteří budou poskytovat poradenství nejen studentům UP. Připravujeme všechny potřebné dokumenty týkající se etického/právního aspektu studie a managementu výzkumu. Zajišťujeme vhodné prostory a techniku (kamery, diktafony) pro účely výcviku poradců a samotného výzkumného experimentu. Rovněž připravujeme diagnostické a měřící nástroje, které ve výzkumu hodláme využít - komunikujeme s odborníky. Ve fázi rozpracování je přehledová studie týkající se současných výzkumných trendů v rámci terapie zaměřené na emoce.

Změny vnímání osobní důstojnosti v průběhu demence

Typ projektu: AZV
Číslo projektu: NU20-07-00100
Podpora celkem: 511 000,- Kč
Období realizace: 5/2020-12/2023

Cílem projektu je zjistit změny vnímání osobní důstojnosti u seniorů s demencí v průběhu tří let a definovat faktory, které senioři s demencí vnímají jako ohrožující jejich důstojnost. Probíhá tvorba scénáře rozhovoru a nábor vzorku.
UKONČENÉ PROJEKTY

Hemofilie

Typ projektu: ROCHE
Podpora celkem: 1 004 000,- Kč
Období realizace: 4/2018-12/2019

Úvodní fáze
V rámci přípravy proběhne setkání a příprava managementu náboru zúčastněných na výzkumu, přípravné setkání (odborného poradního panelu), příprava scénářů rozhovorů, příprava informovaného souhlasu a dokumentace a schválení etickou komisí.

1. Rozhovory pacientů
Rozhovory budou realizovány u pacientů s hemofilií (s inhibitorem), s osobami blízkými, které se vyskytuji v jeho okolí a také s profesionály z řad zdravotního a podpůrného personálu. Jde o longitudální výzkum, což znamená, že se rozhovory budou opakovat v každé z těchto skupin v třech vlnách v následujícím sledu: na začátku, za 3 měsíce a za 6 měsíců.

2. Analýzy rozhovorů
Prvním krokem analýz budou přepisy rozhovorů. Protože se rozhovory budou realizovat průběžně, i přepisy a příprava analýz bude probíhat následně po vykonaném rozhovoru. Pro definici jednotlivých témat bude použit program NVivo.

3. Tvorba publikačních výstupů
Publikační výstupy zahájí analýza dostupné literatury k danému tématu. Budou vycházet z analýz výzkumu a budou tvořit podstatnou pracovní náplň hlavně v druhé částí projektu. V průběhu roku 2019 budou podané dvě odborné výstupy (Jimp). Publikační strategie bude předmětem vzájemné dohody. Ovlivněná bude hlavně analýzami výzkumu. Možné časopisy: Haemophilia, BMJ, Quality of Life Research, Value in Health apod.

Malé povědomí o tomto onemocnění je často spojené s mylnými představami. Pacienti často musí sami „školit“ lékárníky, aby dostali, co potřebují. Chtěli bychom nahlédnou otázky pacientů: Z čeho mají největší strach? Co je pro ně ohrožující? Jak vypadá léčba a výzkum nových léků? Pro okolí hemofiliků: Jaké je pro ženu vědět, že je přenašečkou a přes nesouhlas doktorů udělat rozhodnutí a přivést na svět dítě, které se bude potýkat s tímto onemocněním celý život? V krátké reportáži představíme běžný den hemofilika, jeho postoj k onemocnění, jak to vnímá jeho rodina a v neposlední řadě uděláme rozhovor s odborníkem - lékařem. Z této reportáže vznikne jeden krátký videofilm.

Životní bilancování a význam spirituality u seniorů

Typ projektu: IGA
Číslo projektu: IGA_CMTF_2014_011
Podpora celkem: 242 165,- Kč
Období realizace: 3/2014 - 2/2015

Výzkumný projekt je zaměřen na realizaci výzkumných šetření prožívání životního bilancování u seniorů. Projekt navazuje na již existující studii týkající se aktivního stárnutí a podpořenou TA ČR. V již probíhajících rozhovorech spojených se studií se ukazuje, že se v životním bilancování seniorů je spirituální složka důležitým faktorem. Předkládaný výzkumný projekt IGA je tedy zaměřený na tuto spirituální složku – tak religiózní, jako i nereligiózní. Výběr participantů bude proveden cíleně a změřený na významné osobnosti české intelektuální obce. V širší souvislosti jde o hlubší pochopení toho, jak osoby s vyšším vzděláním prožívají své životní bilancování, jak se vyrovnávají s hledáním integrity.

Výzkum má za cíl vytvořit předpoklady pro umístnění některých částí rozhovorů na webu. Výzkum se opírá o mezinárodním projekt DIPEx Oxford, který je zastřešen Health Experiences Research Group, University of Oxford, UK. V průběhu projektu proběhne přípravní fáze zapojení do projektu DIPEx, která bude obsahovat realizaci 10 kvalitativních rozhovorů se seniory a jejich následný přepis a kvalitativní analýzu dle metodiky DIPEx. Samotný sběr dat musí provádět vyškolený výzkumník. Pro vybrané studenty ale bude také možnost psaní diplomové práce na téma kvalitativního výzkumu metodikou DIPEx a tím i zapojení se do kvalitativní analýzy rozhovorů. Další rozměr spočívá v podpoře vzdělávání a vědecké činnosti akademických pracovníků, kteří budou proškoleni v metodice DIPEx a budou následně realizovat kvalitativní rozhovory s respondenty a jejich analýzu a publikaci výsledků.