GAČR Projekty

Grantová agentura České republiky (GAČR) je státní instituce podporující základní výzkum napříč všemi vědními obory, a to výhradně z veřejných prostředků. Svou činnost zahájila v roce 1993. Každoročně uděluje v rámci vyhlášených programů na základě výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Financuje rovněž mezinárodní vědecké projekty.

Aktuální

Ukončené

AKTUÁLNÍ PROJEKTY
Momentálně žádné aktuální projekty.
UKONČENÉ PROJEKTY

Spiritualita a zdraví u adolescentů a dospělých v ČR

Typ projektu: GAČR
Číslo projektu: 15-19968S
Podpora celkem: 2 916 000,- Kč
Období realizace: 1/2015-12/2017

Projekt se věnoval aktuálnímu tématu souvislosti spirituality a zdraví a to u adolescentů a dospělé populace v České republice. Kombinoval kvalitativní a kvantitativní přístup k výzkumu. V kvantitativní části zkoumal proměnné související se spiritualitou a zdravím a sociální determinanty. Projekt se skládal ze tří částí: byla analyzována data ze studie Mládež a zdraví (HBSC study) z roku 2014, která souvisejí se zdravím a spiritualitou. Participanty této části studie byli adolescenti ve věku 13 a 15 let (každá skupina N = 2500). Použitými metodami zde jsou SWBS short form, HBSC symptom Check List. Reprezentativnímu vzorku dospělých (N = 600) byly administrovány dotazníky SWBS short form, Facit Sp a dotazník SF 36 o zdravotním stavu. Obě výše zmíněné kvantitativní studie doplnily kvalitativní rozhovory. Během roku 2015 bylo provedeno 30 hloubkových polostrukturovaných rozhovorů u adolescentů (11 – 15 let) a 42 rozhovorů u dospělých.
Tyto rozhovory budou vyhodnoceny z pohledu interpretativně fenomenologické analýzy. V kvalitativní části se projekt opírá o excelentní mezinárodní metodiku DIPEx, která byla vyvinuta Health Experiences Research Group, University of Oxford, UK.

Souvislost závažných životních událostí v průběhu života, nejisté vztahové vazby v důsledku traumatizace v dětství a resilience se zdravím

Typ projektu: GAČR
Číslo projektu: 19-18964S
Podpora celkem: 2 979 000,- Kč
Období realizace: 1/2019-12/2021

V rámci projektu GAČR jsme v souladu s návrhem projektu a jeho tématy publikovali článek v časopise Q1 (téma trauma v dětství-úzkost a chronická bolest v dospělosti), druhý článek (s tématem migrény - trauma v dětství; pohl. rozdíly) byl od léta podaný a až začátkem února 2020 máme zamítavé stanovisko, takže článek připravujeme na podání jiném odborném časopise. Současně se ukončil klinický sběr v Kroměříži a ve Šternberku (neurotičtí a závislí pacienti). Data jsme prezentovali na mezinárodní konferenci. V rámci projektu je také rozpracovaný článek s tématem IBD (zánětlivé onemocnění střev). Do července 2020 je plán podat ještě minimálně 1-2 články v souladu s návrhem projektu (jeden k tématu resilience v kontextu stresorů a druhý k tématu trauma v dětství a vztahové vazby).

Biologické a psychologické aspekty spirituálního prožívání a jejich souvislost se zdravím

Typ projektu: GAČR
Číslo projektu: 19-19526S
Podpora celkem: 4 678 000,- Kč
Období realizace: 1/2019-12/2021

Cílem projektu je mapování překryvu v oblasti psychologie, spirituality a biologie. To vyžaduje dostatečnou odbornou znalost ve všech oblastech, včetně dovedností pro implementaci metod biologické analýzy do praxe. Mnoho studií uvádí pozitivní vztah religiozity/spirituality (R/S) a zdraví. Cílem tohoto projektu je překlenout tuto mezeru v našem vědění. Chceme kombinovat využití klasických kvantitativních i kvalitativních přístupů používaných v psychologickém výzkumu s použitím psychobiologických ukazatelů (fMRI, analýzy oxytocinu a kortizolu). Dále je naším cílem nabídnout nový nástroj pro kvantitativní měření implicitních postojů, což by napomohlo řešení problémů v oblasti sociální žádoucnosti.