ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST A JEJÍ APLIKACE DO PRAXE

OUSHI > Výzkum > ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST A JEJÍ APLIKACE DO PRAXE

Zdravotná gramotnosť (health literacy) je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) definovaná ako „kognitívne a sociálne zručnosti, ktoré určujú motiváciu a schopnosť jednotlivcov získať prístup k pochopeniu a použitiu informácií spôsobom, ktorý podporuje a udržiava dobrý zdravotný stav“, teda schopnosť človeka vyhľadávať, pochopiť a využiť informácie o zdraví a zdravotníckych službách. Výskum a meranie zdravotnej gramotnosti dlho prebiehalo len v obmedzenej miere, kde pozornosť sústredila len na jednoduché zručnosti súvisiace so zdravím. K obratu došlo relatívne nedávno, rozšírením merania zdravotnej gramotnosti v súlade s  definíciou o ďalšie dimenzie konceptu. Merania komplexnejšími nástrojmi začali prinášať na jednej strane množstvo dôkazov o súvislosti nízkej zdravotnej gramotnosti a zlým zdravotným stavom ako aj jej súvislosť s nerovnosťami v zdraví a na strane druhej umožnilo využitie tohto konceptu pri kreovaní politík zameraných na odstraňovania nerovností v zdraví. Zdravotná gramotnosť sa stala kľúčovou témou a je v centre záujmu vedcov zaoberajúcich sa zdravím, lekárov, poskytovateľov služieb v oblasti zdravia, politických činiteľov a samozrejme ľudí angažujúcich sa v oblasti zdravia a zdravotníckych služieb. Jedným z priekopníkov tohto prístupu k meraniu zdravotnej gramotnosti je prof. Richard Osborne (Deakin University, Austrália), ktorý vyvinul Health Literacy Questionnaire (HLQ) na komplexné meranie tohto konštruktu, ale aj nástroj vyvinutý európskym tímom podieľajúcom sa na štúdii Health Literacy Survey EU.

Cieľ štúdie:

Vzhľadom na to, že sa zdravotná gramotnosť stáva čoraz dôležitejším konceptom v oblasti verejného zdravia, našou snahou je v rámci Českej Republiky vytvoriť (preložiť, adaptovať) komplexný merací nástroj na meranie zdravotnej gramotnosti, ktorý je schopný diagnostikovať potreby zdravotnej gramotnosti jednotlivcov a v organizáciách. Takýto nástroj v našom geografickom prostredí doteraz chýba a nie je ho čím nahradiť.

Priebeh výskumu:

V priebehu roka 2014 bol dotazník HLQ preložený štandardnou procedúrou do českého jazyka a výsledná česká verzia HLQ (HLQ CZ) bola validizovaná na reprezentívnej vzorke 1000 respondentov vo veku od 15 rokov a vyššie, ktorým bol dotazník HLQ administrovaný formou intervií. Okrem dotazníka HLQ a socio-demografických ukazovateľov sa v tejto výskumnej vzorke skúmali aj ďalšie premenné ako životný štýl, so zdravím súvisiace správanie a rizikové správanie a vybrané indikátory zdravotného stavu.

V budúcnosti budú realizované ďalšie prierezové štúdie, ktoré budú zamerané na analýzu širších vzťahov zdravotnej gramotnosti s vybranými premennými zdravia a životného štýlu v rôznych socio-kultúrnych kontextoch a populáciach (chronickí pacienti, Rómovia, seniori, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a pod.)

Potenciál výskumu:

Predbežné štatistické analýzy ukazujú, že adaptácia a validizácia HLQ CZ prebehla úspešne, čo umožní napojenie výskumu v oblasti zdravia a sociálno-ekonomických nerovností v zdraví v Českej republike do aktuálneho kontextu na globálnej úrovni a umožní českým výskumným tímom držať krok s aktuálnymi požiadavkami spoločnosti.

Okrem lepšieho porozumenia vzťahom zdravotnej gramotnosti s ukazovateľmi zdravia a jej komplexného dopadu na zdravie jednotlivcov, umožní HLQ CZ koncipovať intervenčné stratégie na podporu zdravotnej gramotnosti u rizikových skupín a ich následnú evaluáciu. V tomto kontexte je možné oprieť sa o prepracovanú komplexnú stratégiu nazývanú OPHELIA (OPtimizing HEalth LIteracy to improve Health and Equity), ktorá vytvára platformu, na ktorej sa dá s využitím HLQ CZ a ďalšim inovatívnym prístupom zlepšovať zdravie v komunitách.