VZTAHOVÁ VAZBA JAKO DETERMINANTA ZDRAVÍ

OUSHI > Výzkum > VZTAHOVÁ VAZBA JAKO DETERMINANTA ZDRAVÍ

Bowlbyho koncept vzťahovej väzby a pripútavacieho správania je v súčasnosti rozšíreným teoretickým a empirickým konštruktom, ktorý prispieva k pochopeniu rôznych vzťahových aspektov. Vzhľadom na svoju komplexnosť predstavuje teória vzťahovej väzby dôležitý rámec pre výskum v rozličných oblastiach psychológie.

Už samotný Bowlby zdôrazňoval, že vzťahová väzba zohráva pre človeka dôležitú životnú rolu,“ od kolísky až po jeho hrob“. Základy pre vytváranie štýlu vzťahovej väzby sa dejú už v priebehu raného detstva a majú tendenciu  u väčšiny ľudí pretrvávať aj v neskorších obdobiach života.

Doterajšie empirické výskumy typov vzťahovej väzby svedčia pre to, že bezpečná vzťahová väzba je obvykle spojená s dostatočne rozvinutou mentalizačnou schopnosťou (zjednodušene možno hovoriť o komplexnej empatii) a je zrejme faktorom resiliencie (odolnosti). Bezpečná vzťahová väzba predstavuje tak dôležitý preventívny faktor a pomáha udržiavať psychické zdravie.

Neisté typy vzťahových väzieb (vyhýbavá, ambivalentná, dezorganizovaná) sa javia ako rizikový faktor pre vznik psychických a psychosomatických ochorení. Z výskumov neistých typov vzťahovej väzby vyplýva, že nielen znižujú kapacitu pre zvládanie stresorov a pre primerané utváranie vzťahov v priebehu života, ale môžu významne ovplyvňovať aj správanie sa človeka pri rôznych ochoreniach, negatívne ovplyvňovať starostlivosť o zdravý životný štýl a spoluprácu pri prevencii a liečbe.

I keď psychoterapeutické ovplyvnenie v prípade psychických a psychosomatických ochorení v neskorších obdobiach života je možné, ešte dôležitejšia je prevencia, vyhľadávanie rizikových skupín a včasné intervencie.

Postupom času sa vyvinulo množstvo nástrojov merania vzťahovej väzby u dospelých, okrem semištrukturovaných interview (napr. AAI) sa vytvorili viaceré sebaposudzovacie dotazníky (napr. RQ, AAQ, ECR, ECR-R). Z existujúcich nástrojov merania vzťahovej väzby sa podľa doterajších výskumov javí ECR-R ako najspoľahlivejšia metóda merania vzťahovej väzby, s vysokou reliabilitou, nezávislou od charakteristík vzorky a podmienok merania. Česká verzia ECR-R bola validovaná v reprezentatívnej vzorke obyvateľov Českej republiky.

Otázky dotazníka ECR-R sú zoskupené do dvoch základných dimenzií : úzkosť a vyhýbanie. Kombináciou rôzne vysokého skóre týchto dvoch dimenzií vznikajú štyri typy vzťahovej väzby dospelých: 1.Bezpečný typ (secure)- s nízkou mierou úzkosti aj vyhýbania, 2. Zaoberajúci sa, zapletený typ (preoccupied) – s nízkou mierou vyhýbania sa a vysokou mierou úzkosti – zodpovedá úzkostno-ambivalentnej väzbe, 3.Ustrašený, obávajúci sa typ (fearful) – s vysokou mierou úzkosti aj vyhýbania – zodpovedá dezorganizovanej väzbe a 4. Odmietajúci, vyhýbajúci sa typ (dissmising) – s vysokou mierou vyhýbania a nízkou mierou úzkosti – zodpovedá vyhýbavej vzťahovej väzbe.

Skúmanie vzťahovej väzby v dospelosti je v súčasnosti dynamicky sa rozvíjajúca oblasť aplikovaného psychologického výskumu. Je potrebný ďalší výskum tejto oblasti v našich podmienkach, zahŕňajúci vytvorenie spoľahlivých nástrojov merania vzťahovej väzby v dospelosti v našich podmienkach  a širšie skúmanie súvislostí vzťahovej väzby s inými premennými – osobnostnými charakteristikami , psychickým zdravím, spokojnosťou, ale aj psychopatológiou , psychickými poruchami a somatickou morbiditou.  Zistenia nášho výskumu môžu byť dôležité pre klinické využitie hodnotenia vzťahovej väzby u dospelých.

 

Aktuálny výskum:

Validácia slovenskej verzie sebaposudzovacieho dotazníka „Ako prežívam blízke vzťahy“ (ECR-R)

Validácia českej aj slovenskej verzie RQ (Relationships Questionnaire)

Vzťahová väzba , zdravie, osamelosť a životná spokojnosť

Výskyt traumatických udalostí v detstve, stresujúcich udalostí počas života a typu vzťahovej väzby u psychiatrických pacientov