TRAUMATIZÁCIA Z DETSTVA A JEJ NÁSLEDKY V DOSPELOSTI

OUSHI > Výzkum > TRAUMATIZÁCIA Z DETSTVA A JEJ NÁSLEDKY V DOSPELOSTI

 

Traumatizácia v detstve sa podľa doterajších výskumov týka pomerne veľkej časti obyvateľstva (jedna pätina až štvrtina) a môže mať významný patogénny deformujúci vplyv na vývoj jedinca. Zvyšuje sa riziko dezorganizovanej vzťahovej väzby, ktorá negatívne ovplyvňuje utváranie ďalších vzťahov v živote jedinca , robí ho zraniteľnejším pre rôzne psychické a psychosomatické ochorenia a u niektorých môže viesť k nezdravému až závažne rizikovému životnému štýlu, so zvýšeným rizikom predčasnej smrti (kvôli poraneniu, abúzu drog, promiskuite.) Problémom je tiež transgeneračný prenos traumy, kedy deti rodičov s nespracovanou traumou sú tiež ohrozené rozvojom neistej vzťahovej väzby.

Hlavné typy traumatizácie v detstve sú  emočné a fyzické týrane, sexuálne zneužívanie, a fyzické a emočné zanedbávanie. Pri bezpečnej vzťahovej väzbe a spracovaných traumách a stratách u rodičov je zrejme zvýšená šanca, že dieťa nebude traumatizované alebo že prípadnú traumatizáciu spracuje bez patologických vyústení.

Existuje viacero metód merania traumatizácie v detstve, avšak dotazník „Childhood Trauma Questionnaire“ (CTQ) sa javí ako najprepracovanejší dotazník, ktorý zahŕňa aj oblasť zanedbávania v detstve a bol validovaný aj v reprezentatívnej vzorke obyvateľov Českej republiky. Dlhodobo požívaným dotazníkom je tiež ACE (Adverse Childhood Experiences) a v súčasnosti sa objavila jeho rozšírená medzinárodná verzia ACE-IQ.

V našich podmienkach je potrebné hlbšie a dôkladnejšie skúmanie tejto problematiky, ako vo všeobecnej populácii, tak i vo vybraných skupinách. Podľa najnovších výskumov sa u psychiatrických pacientov (s depresiou, závislosťou od alkoholu či drog, so schizofréniou) vo zvýšenej miere vyskytuje traumatizácia v detstve a neistý typ vzťahovej väzby.

 Aktuálny výskum:

Validácia slovenskej verzie „Childhood Trauma Questionnaire“(CTQ) a Adverse Childhood Experiences – medzinárodnej verzie (ACE-IQ)

Výskyt traumatizácie v detstve u jedincov s neistou vzťahovou väzbou

Výskyt traumatických udalostí v detstve, stresujúcich udalostí počas života a typu vzťahovej väzby u psychiatrických pacientov

Traumatizácia v detstve, zdravie a životná spokojnosť