SOCIÁLNE DETERMINANTY ZDRAVIA ŠKOLÁKOV

OUSHI > Výzkum > SOCIÁLNE DETERMINANTY ZDRAVIA ŠKOLÁKOV

Agentúra na podporu výzkumu a vývoja Slovenskej republiky

Projekt sa zaoberá celosvetovo aktuálnym vedecko-výskumným problémom a jeho zámerom je zachytiť a kombinovať širšiu oblasť faktorov, ktoré významne rozširujú moţnosti súčasných riešení danej problematiky. Konkrétne si projekt kladie za cieľ prehĺbenie porozumenia sociálnych determinantov zdravia a správania súvisiaceho so zdravím dospievajúcich v sociálnom kontexte. Tieto vedecké ciele sa snaţí skúmať
v súlade so svetovými trendmi vo výskume v danej oblasti a dosiahnutie daných cieľov projektu môže predstavovať trvalý prínos nielen v oblasti vedeckého bádania a poznania, ale aj v podpore zdravia cieľovej populácie dospievajúcich.