SOCIÁLNĚ A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ A JINÉ SKUPINY POPULACE A JEJICH SOCIÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ

OUSHI > Výzkum > SOCIÁLNĚ A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ A JINÉ SKUPINY POPULACE A JEJICH SOCIÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ

Studentská grantová soutěž Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Výzkumný projekt byl zaměřen na realizaci výzkumných šetření faktorů, které ovlivňují zdraví. Projekt se orientoval zejména na vybrané věkové, společenské a diagnostické skupiny populace, zvláště zranitelné. U uvedených skupin se tým zaměřil na možnosti ovlivnění faktorů a determinant v oblasti zdraví, rizikového chování a reintegrace. Plánovaná výzkumná šetření vycházela z předpokladu, že existuje úzká vazba mezi zdravím a sociálními determinantami života jedince. Výzkum byl realizován za použití kvalitativních i kvantitativních výzkumných metod, s pomocí metodologie HBSC (The Health Behavior in School-aged Children).

Řešitelský tým

  • prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel Ph.D. (hlavní řešitel)
  • PhDr. Mgr. Petra Potměšilová Ph.D.
  • Mgr. Helena Pospíšilová Ph.D.
  • Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová Ph.D.
  • Mgr. Petra Sobková
  • Mgr. Milena Öbrink Hobzová
  • Bc. Lucie Adamcová
  • Vilém Pavlíček
  • PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová