Sluchová vada u dětí

OUSHI > Výzkum > Sluchová vada u dětí

Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením.

 

Sluchová vada v raném věku výrazně ovlivňuje nejen vývoj dítěte, ale má přímý dopad na život celé
rodiny. Cílem projektu, který realizujeme v období od 1.5.2019 do 30.4.2021, je zvýšení využití  datových bezdrátových asistivních pomůcek u dětí v raném, předškolním a školním věku v ČR. Projekt reaguje na nedostatečné rozšíření využití moderních asistivních pomůcek pro děti se sluchovým postižením, které je způsobeno zejména nedostatečnou informovaností aktérů (zdravotní pojišťovny, lékaři, rodiče) o nových bezdrátových technologiích. Zahraniční zkušenosti poukazují na zásadní přínos těchto pomůcek pro kvalitnější poslech zejména v akusticky náročném prostředí.

Projekt bude realizován prostřednictvím mixu výzkumných metod s převahou kvalitativního výzkumu.
Dojde ke zmapování situace a kvality života zapojených rodin za použití metodologie DIPEx (hloubkové rozhovory dle unikátní metodologie obsahující individuální zkušenosti rodičů dětí se sluchovou vadou včetně využití bezdrátových technologií). Následně provedeme případové studie s vyhodnocením výkonu dětí s pomůckami a bez nich a kvantitativní výzkum na školách zhodnocující využití těchto technologií v našem prostředí. Dále bude pro ČR validizována britská škála připravenosti (nejen) dítěte pro využití bezdrátové technologie s primární kompenzační pomůckou.

Pro usnadnění využívání této technologie ve vzdělávacím systému bude vytvořena metodika pro rodiče a školy. Výstupy projektu využijí rodiče, zdravotníci a pedagogičtí pracovníci, kteří s dětmi se sluchovou

vadou pracují a budou podkladem pro další ovlivňování trhu s asistivními pomůckami.

V našem prostředí se jedná o inovativní přístup vzhledem k nové technologii, kterou chceme zpřístupnit cílové skupině dětí v raném a předškolním věku. Dále je projekt výjimečný využitím mixu výzkumných metod, který zajistí dostatečně reprezentativní data pro odborníky. Také jeho prostřednictvím získáme zajímavé výstupy pro rodiče těchto dětí a veřejnost, a to mimo jiné i certifikovanou metodiku a téma „Rodiče dětí se sluchovou vadou“ na stránkách hovoryprozdravi.cz.

 

Publikaci „Bezdrátové technologie u dětí s vadou sluchu: Kde se dá koupit to špiónské ucho?“ najdete zde

Výstupy projektu najdete zde