ROMSPIDO

OUSHI > Výzkum > ROMSPIDO

ROMSPIDO – PŘÍPRAVA ROMSKÝCH DĚTÍ A DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ MARGINALIZOVANÝCH SKUPIN Z OLOMOUCKÉHO KRAJE A OKOLÍ
NA VZDĚLÁVÁNÍ POMOCÍ DOBROVOLNICTVÍ A SE ZOHLEDNĚNÍM SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB.

https://romspido.upol.cz/

Cílem projektu je zapojení marginalizovaných skupin (hlavně Romů) do všech úrovních vzdělávací soustavy: předškolní vzdělávání (pomoci neformálních center), prevence školní neúspěšnosti na ZŠ (pomocí neformálních klubů pro volnočasové aktivity) a podpora školní úspěšnosti na SŠ. Specifikum projektu je rozvoj dobrovolnictví a zohlednění spirituality. Do osvědčené metodiky projekt přináší inovativní prvky. Rozvíjí již fungující struktury a staví na zapojení církevních struktur.

Projekt se zaměřuje na problém nerovnosti ve vzdělání ve vztahu k dětem a žákům ze sociokulturně odlišného prostředí. Velká část těchto dětí vyrůstá v nepodnětném prostředí a není zapojena do předškolního vzdělávání. Tyto děti dále často selhávají v základním školství, kdy buďto vypadávají z hlavního vzdělávacího proudu a jsou dále vzdělávány v systému speciálních škol, nebo končí v etnicky segregovaných školách, které poskytují relativně nízkou úroveň vzdělávání. Podle analýzy GAC (GAC,2009) je předčasný odchod z primárního vzdělávání poskytovaného v rámci hlavního vzdělávacího proudu u sociálně vyloučených dětí přibližně třináctkrát častější než celostátní průměr. Velmi časté je také opakování ročníků. Úspěch či neúspěch v systému základního školství determinuje následné možnosti vzdělávání žáků v učňovském nebo středoškolském systému vzdělávání. Podle zkušeností terénních pracovníků studenti z tohoto prostředí velmi často vypadávají ze středních škol ještě vprůběhu prvního ročníku. Pouze malá část jich střední školy dokončí. Dále podle další studie GAC (GAC 2010) platí, že zatím co z každého tisíce dětí, které v České republice nastoupí do základní školy, jich na gymnázia odejde více než dvě stě, v případě romských dětí se jedná o pouhých osm. Pokračování ve studiu v systému terciárního vzdělávání je už velmi vzácné. Nízká úroveň dosaženého vzdělání dále negativně determinuje možnosti uplatnění na trhu práce. Takto vzniká „začarovaný kruh“, kdy děti opakují vzdělávací a sociální dráhy svých rodičů a dochází k mezigenerační reprodukci chudoby a sociálního vyloučení. Olomoucký kraj, ve kterém bude projekt realizován nemá velké sociálně vyloučené lokality typu Chánov, Předlice apod., ale i zde se problém sociálního vyloučení a jeho dopadů do vzdělávání vyskytuje. Podle nově zveřejněné Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR patří Olomoucký kraj mezi středně zasažené kraje.