KULTURNÍ PSYCHOLOGIE A VÝZKUM S ETNICKÝMI MENŠINAMI

OUSHI > Výzkum > KULTURNÍ PSYCHOLOGIE A VÝZKUM S ETNICKÝMI MENŠINAMI

Asimilace, nebo integrace? Využití zahraničních zkušeností a Romských perspektiv pro sociální začleňování v České Republice

 

Cíle projektu:

  • Zjistit na jakých kulturně specifických konceptualizacích se zakládají existující strategie sociální inkluze, a navrhnout alternativy zohledňující Romské perspektivy.
  • Prozkoumat faktory které podporují vysokoškolské vzděláváni a profesionální úspěch socioekonomicky znevýhodněných a marginalizovaných osob v české Republice.

 

Navzdory snahám o sociální začlenění socioekonomicky znevýhodněných populací a sociálně vyloučených komunit etnických menšin jako jsou Romové, naprostá většina jich zůstává marginalizována, a koncepce iniciativ často nezohledňují jejich pohled na svět a způsoby života.

S použitím mezioborových přístupů a kvalitativních metodologií s fenomenologickými perspektivami, tento projekt bude zkoumat faktory, mnohdy kulturně specifické, které hrají důežité role v úspěšné integraci Romů do struktur většinové společnosti, a které jim umožňují se zapojit zejména v oblasti vysokoškolského vzdělání. Dvě studie zahrnuté do navrženého výzkumu použijí a) „community-based participatory research“ model k prozkoumání náhledů přibližně 35 členů pěti sociálně vyloučených komunit metodou „focus groups,“ a b) hloubkové osobní rozhovory s 15 akademicky a profesionálně úspěšnými Romskými ženami a muži po celé CR, které se zaměří na jejich inspirativní celoživotní zkušenosti a příslušná porozumění. V době, kdy menšinové populace rychle narůstají a společnost je stále propojenější, jak v Evropě tak v celosvětovém měřítku, jsou vědomosti a porozumění které nabízí tento projekt vysoce aktuální.