Analýza spirituálních, psychologických, sociálních a biologických determinant zdraví

OUSHI > Výzkum > Analýza spirituálních, psychologických, sociálních a biologických determinant zdraví

Popis projektu

Institut sociálního zdraví (OUSHI) se dlouhodobě věnuje zkoumání spirituálních, psychologických, sociálních a biologických determinant zdraví. Projekt je součástí výzkumu institutu, na kterém se z velké části podílejí studenti Ph.D. V roce 2015 bylo přijato do Ph.D. studia na obor Sociální a spirituální determinanty zdraví 5 studentů, kteří úspěšně pokračují ve 2. ročníku. V druhém roce (2016) bylo přijato 13 studentů, kteří vytvořili tyto tematické celky: spiritualita, psychosomatika a prožívání onkologických
onemocnění u pacientů. Tématické celky, které odpovídají zaměřením studentů v rámci jejich výzkumu, byly začleněny do tohoto projektu.

Projekt zahrnuje náklady na sběr dat, uhrazení licencí výzkumných nástrojů, náklady na materiál pro laboratorní analýzy hladiny oxytocinu a práci v laboratoři, náklady s výzkumem a nutným zapojením výzkumníka, ke které jsme zavázáni bilaterální smlouvou s Univerzitou v Groningenu, a uhrazení nejnutnějších nákladů v souvislosti s výzkumem DIPEx.

Velká část sběru kvantitativních dat už byla realizována v roce 2016 a momentálně probíhá jejich analýza a zpracování výsledků. Tento projekt je pokračováním výzkumu v této oblasti. Smysluplnost předcházejících sběrů dat i sběru budoucích (které budou financovány z tohoto projektu) dokazuje i to, že redakční rada Československé psychologie schválila, že v roce 2017 věnuje jedno speciální číslo validizacím nástrojů, které byly součástí sběrů dat na OUSHI v roce 2016. Téměř výhradními autory článků zmíněného čísla časopisu budou Ph.D. studenti. V projektu plánujeme minimálně 4 výstupy na Web of Science.

Se sběrem kvalitativních dat je spojený největší náklad, a to za licence nástrojů (CTQ (2014, 2016) a BSI-53 (2016), které je nutné nakoupit, abychom eticky a právně ošetřily veškeré záležitosti spojené se získanými daty. Je nutno přiznat, že je tato oblast v ČR často zanedbávána a OUSHI tímto krokem chce jít dobrým příkladem. Druhou největší položkou je dosběr dat, který je pro zapojení studentů Ph.D. OUSHI nutný. Studenti analyzují a zpracovávají data z jednotlivých oblastí podle svého zaměření.

Vědecky nejcennější výsledky výzkumu budou prezentovány na konferenci v USA, konkrétně se jedná o inovativní intervenční metody pro jedince trpící nočními můrami.

Řešitelský tým:

Hlavní řešitel: Mgr. Michal Půža

Školitel: Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel Ph.D.

Spoluřešitelé – studenti:

Mgr. Klára Maliňáková
MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková
ThLic. Mgr. Petr Glogar
MUDr. Jaromír Kabát
Mgr. Arnošt Krtek
MUDr. Natália Kaščáková
Mgr. Bc. Kateřina Pečtová Ph.D.
Mgr. Markéta Hartmanová
Mgr. et Mgr. Anna Janů
Mgr. Lenka Tkadlčíková

Spoluřešitelé – ak. pracovníci: PhDr. Iva Poláčková Šolcová Ph.D.
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová