Iga 2018 2

OUSHI > Výzkum > Iga 2018 2

DETERMINANTY ZDRAVÍ Z POHLEDU SPIRITUÁLNÍHO, PSYCHOLOGICKÉHO, SOCIÁLNÍHO A BIOLOGICKÉHO

Výzkumný projekt je zaměřen na problematiku zdraví a na zkoumání jeho spirituálních, psychologických,
sociálních a biologických determinant. Navazuje na projekty tohoto druhu z minulých let v této oblasti.
Je součástí dlouhodobého výzkumného záměru Institutu sociálního zdraví (OUSHI), na kterém se
z převážné části podílí PhD studenti. Díky zapojení do výzkumného projektu tak mají PhD studenti
možnost si v rámci různých oblastí celého výzkumného procesu prakticky vyzkoušet vědeckou práci od
přípravy a rešerše problému přes vlastní výzkumnou práci až k publikování odborného článku v časopise
či prezentaci výsledků výzkumu na odborné konferenci.
Financování projektu zahrnuje náklady na uhrazení licencí analytických nástrojů, které jsou součástí
dodatečného sběru dat (DSES, CTQ, SWBS, FACIT-Sp, BSI-53). Ty navazují na předchozí sběry,
probíhající již v předchozích letech a jsou klíčové pro výzkumné zapojení studentů OUSHI. Dále jsou zde
zahrnuty náklady na materiál pro laboratorní analýzy hladiny oxytocinu, které rovněž navazují na
výzkum probíhající v předchozích letech. Neméně důležitou součástí projektu bude osvojení si moderní
zobrazovací metody funkční magnetické rezonance (fMRI) sloužící k funkčnímu zobrazování mozku a
mapovaní jeho odezvy na podněty. Různorodost výzkumného projektu tak tvoří další rozměr spočívající
ve vzájemné spolupráci, sdílení poznatků a získávání dovedností od dalších kolegů, což vede k podpoře
vzdělávání doktorandů zapojených do projektu.
Výsledky výzkumu budou prezentovány v odborných časopisech, s čímž souvisí náklady spojené
s publikačními poplatky. Nedílnou součástí nákladů je zde také realizace supplementa časopisu
Československá psychologie, kde budou téměř výhradními autory článků Ph.D. studenti, a která
obsahuje poplatky za publikaci a odměny zhotovitele mimořádného čísla. Výsledky výzkumu budou dále
prezentovány na odborných mezinárodních konferencích a na webových stránkách.