Děti s ADHD

OUSHI > Výzkum > Děti s ADHD

V rámci projektu INSPIRO se zaměřujeme na výzkum zkušenosti dětí s ADHD. Mapujeme, jak ADHD ovlivňuje jejich života, zejména pak fungování ve škole. Kromě polostrukturovaných rozhovorů s dětmi (10-19 let) se věnujeme zkušenosti jejich rodičů. Neméně podstatnou částí našeho výzkumu jsou rozhovory s pedagogy.

Náš výzkum si klade za cíl prozkoumat žitou zkušenost lidí, kterých se ADHD dotýká. Díky pohledu z více úhlů přinášíme komplexní osvětu v této problematice. Primární oblasti, kterými se v rámci výzkumu zabýváme, jsou: fungování dětí ve školním prostředí, komunikace s vrstevníky, vnímání diagnózy (dětmi, rodiči i pedagogy), vliv diagnózy na sociální interakce.

Projekt je realizován dle oxfordské metodiky DIPEx. Celkem se uskuteční 25 rozhovorů s dětmi, 15 s rodiči a 10 s pedagogy či asistenty pedagoga.

Výstupem tohoto projektu budou stránky Hovory o vzdělávání (www.hovoryovzdelavani.cz). Ty
nabídnou přehled hlavních témat, kterými se participanti zabývají. Jednotlivé části pak nabídnou
detailnější popis i s audio či videonahrávkami pro lepší dokreslení životních zkušeností. Hlavním
přínosem stránek bude pak jejich dostupnost široké i odborné veřejnosti. Stránky budou sloužit jak pedagogům, tak psychologům, lékařům, ale i rodičům a dalším dětem s ADHD. Podpoří tak
efektivnější inkluzi dětí s ADHD.