ROMZAVIP

OUSHI > ROMZAVIP

Aplikovaný výzkum pro inovace politik v oblasti dostupnosti zdravotní péče u sociálně vyloučené romské populace

 

TAČR

 2019-2020

 

Projekt ROMZAVIP (termín realizace 1/2019 – 3/2021) byl zaměřen na průzkum sociálních determinant zdraví u Romské populace. Dle šetření Státního zdravotního ústavu je zdravotní stav sociálně vyloučených Romů v porovnání s většinovou společností horší. S tím také souvisejí i vyšší výdaje společnosti na léčbu a péči o tuto skupinu obyvatel.

Cílem projektu bylo inovovat existující metodiky a postupy v oblasti integrace sociálně vyloučených Romů především v dostupnosti zdravotní péče.  Výstupy projektu jsou využitelné pro rozvoj kompetencí zaměstnanců státní správy i samosprávy, kteří se podílejí na realizaci sociálních a zdravotních politik a v konečném důsledku i přímo na vyloučené Romy. Jedním z cílů projektu bylo ověřit přínos institutu „zdravotně sociálních pomocníků“ a posílit systémové zavedení této služby.

Výstupy projektu:

Souhrnná výzkumná zpráva

Materiály z odborné konference

Projekt byl realizován ve spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika z Košic, jež se dlouhodobě věnuje výzkumu u stejné cílové skupiny na Slovensku a aplikačními garanty projektu: Agentura pro sociální začleňování a DROM, romské středisko.

Výzkumný tým projektu:

Mgr. Daniela Fiľakovská Bobáková, Ph.D.
Mgr. Ivana Svobodová
Ing. Lucia Bosáková, Ph.D.
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
RNDr. Zuzana Štolcová
Mgr. Jakub Konečný
Mgr. Martin Fülep
Mgr. Arnošt Krtek


Projekt TL02000164 s názvem „Aplikovaný výzkum pro inovace politik v oblasti dostupnosti zdravotní péče u sociálně vyloučené romské populace“ je řešen s finanční podporou TA ČR.