Psychosomatika

OUSHI > Psychosomatika

 

Celoživotní vzdělávání

Psychosomatika, biopsychosociální přístup k poruchám zdraví

Přednáška na semináři prof. Hašto

Cílem tříletého vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání je výuka a výcvik v oblasti psychosomatiky pro profesionály. V souladu s biopsychosociálním přístupem ke zdraví člověka je určen odborníkům z různých oborů tak, aby se mohli navzájem obohatit a vytvořil se prostor pro vzájemnou mezioborovou diskuzi či spolupráci.
Program je určen:
– lékařům,
– psychologům,
– sociálním pracovníkům,
– kněžím,
– magistrům v oboru ošetřovatelství,
– a dalším pomáhajícím profesím.

 


Impulzem pro vznik vzdělávacího programu byla zjištění, která jsme odhalili v rámci několika výzkumů v oblasti psychosomatiky v letech 2014 a 2016. Realizoval je Institut sociálního zdraví

(OUSHI), pod Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého pod vedením profesora
Petera Tavela. Dalšími členy výzkumného týmu byli MUDr. Natália Kaščáková a profesor MUDr. Jozef
Hašto. Nálezy svědčí pro souvislosti mezi ranými zkušenostmi v dětství a stresory v průběhu
pozdějšího života a psychickým a somatickým zdravím v dospělosti. Rozsah problematiky
traumatizace a nejistých stylů vztahového chování a jejich dopad na zdraví je výzvou pro preventivní
a terapeutické programy.

Na výzvu jsme zareagovali koncepcí tříletého vzdělávání v oblasti psychosomatiky. V letech 2018 – 2022.

Úspěšně proběhly vzdělávací cykly Psychosomatika I, Psychosomatika II a prozatím neukončená Psychosomatika III.

Tento vzdělávací program si kladl za cíl seznámit odborníky s teoretickými východisky práce s psychosomatickým pacientem/klientem a poskytnout i informace k vhodným terapeutickým postupům.

Aktuálně: Plánujeme poslední setkání v rámci Psychosomatiky III. Jedná se o kurzu Psychické poruchy a somatická onemocnění – souvislosti při společném výskytu naplánovaný na 6. – 7. 5. 2022 pod vedením prof. MUDr. Jozefa Hašta, Ph.D.

 

 

 

Kurzy 2022 

 

Psychické poruchy a somatické onemocnění – souvislosti při společném výskytu – PROBĚHLO 

Termín: 6. – 7. 5. 2022

Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2361/detail/terms

Lektor: prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Místo konání: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 22, Olomouc

Anotace

Společný výskyt psychické poruchy a tělesného onemocnění může mít rozmanité souvislosti a je pro nás výzvou zabývat se možnými prakticky významnými odpověďmi na otázky, jako např. „Je mezi nimi příčinná souvislost nebo jde o náhodný společný výskyt?“, „Je psychická porucha sekundární, způsobená primární tělesnou chorobou a jakým mechanismem?“, „Jde o psychosomatický syndrom, přičemž je primární psychická porucha?“, „Jak psychická porucha modifikuje prožívání a zvládání tělesné choroby včetně spolupráce na diagnostice a terapii?“, „Jakým dalším diferenciálně diagnostickým výzvám čelíme v praxi?“.

Profil absolventa

Účastníci porozumí pojmům: „psychosomatický syndrom“, „somatogenní/organická psychická porucha“, „zážitková psychická porucha jako psychická reakce na primárně somatické onemocnění“. Seznámí se s nejčastějšími somatickými symptomy při primárně psychických poruchách“, např. při depresích, schizofreniích, somatoformních a úzkostných  poruchách. Odpoví si na otázku jakým dalším diferenciálně diagnostickým výzvám čelíme v praxi.

Ve všech částech semináře bude podporována diskuze účastníků, případně reflexe vlastních kazuistik.

Komu je kurz určen: lékařům, psychologům, kněžím, sociálním pracovníkům a odborníkům v pomáhajících profesích

Akreditace: Česká lékařská komora, Asociace klinických psychologů

 V rámci tématu psychosomatika připravujeme nová čtyři témata, čtyři samostatné kurzy realizované Institutem sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci.

Lektor:  MUDr. Michal Kryl 

Psychiatr a psychoterapeut v privátní praxi, absolvent daseinsanalytického výcviku u doc. Růžičky (VIAP-PPF, 2002) a četných kurzů (mj. psychoterapeutická práce s tělem), výcvikový lektor a supervizor.

Praxi zahájil v Psychiatrické léčebně Šternberk, odkud po II. atestaci odchází na Psychiatrickou kliniku FN a LF UP Olomouc, kde se stává vedoucím lékařem otevřeného oddělení pro úzkostné a depresivní poruchy. Věnuje se i pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. Po třinácti letech odchází zpět do šternberské léčebny, kde s kolegy obnovuje otevřené oddělení pro léčbu neurotických poruch s bohatým psychoterapeutickým programem. O čtyři roky později s multidisciplinárním týmem transformuje původní oddělení léčebné rehabilitace na psychosomatickou jednotku o 26 lůžkách.

V současnosti se kromě terapeutické praxe věnuje výuce studentů oboru Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Komu jsou kurzy určeny:

Odborníkům z pomáhajících profesí. Podmínkou pro přijetí je vysokoškolské  vzdělání (alespoň Bc.) humanitně či zdravotnicky zaměřené, s aktivní praxí v pomáhajících profesích.

Akreditace:

Česká lékařská komora

Asociace klinických psychologů

Místo konání:

Institut sociálního zdraví na UP (OUSHI), Kateřinská 17, Olomouc

Jak se přihlásit:

Přihlašování na kurzy probíhá přes Portál celoživotního vzdělávání UP : https://czv-up.upol.cz

 

 1. VYBRANÉ KAPITOLY Z PSYCHOSOMATIKY

  Termín: 26. 3. 2022 Termín přesunut na: 28.5.2022, cena: 1 600 Kč

  – PROBĚHLO 

  Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2291/detail/terms

   

  Anotace

  Seminář nabízí úvod do psychosomatiky jakožto respektovaného medicínského oboru a aktuální poznatky z problematiky zaměřené na bio-psycho-sociálního pojetí zdraví. Popíše vztah mezi tělesným a duševním zdravím, charakteristiku a zvláštnosti psychosomatických pacientů, otevře také praktická témata jako např. komunikace s psychosomaticky nemocným a stručné zásady léčby. Cílem semináře je usnadnit přehled a orientaci v oboru a odborníkům z praxe pomoct vytvořit dovednost vnímat danou problematiku u svých klientů/pacientů a dokázat je v případě potřeby nasměrovat k cílené léčbě či jiné péči.

  Vzdělávací cíle programu

  Úvod do oboru
  Základy celostního nazírání na zdraví a nemoc (od historie k současnosti).
  Vztah mezi tělesným a duševním.

  Charakteristika psychosomatického pacienta
  Kdo je psychosomatický nemocný? – charakteristika a zvláštnosti psychosomatických pacientů.
  Jak komunikovat s psychosomaticky nemocným.

  Možnosti léčby psychosomatických poruch
  Psychosomatika jako mezioborové téma.
  Základní teze koncepce psychosomatické medicíny v ČR (dle návrhu Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP).

  Vybraná psychosomatická onemocnění a poruchy
  Přehled  nejčastějších psychosomatických onemocnění.
  Stručné zásady správné léčby psychosomatických onemocnění

 2. Vybrané kapitoly z psychosomatické medicíny II

  Navazuje na Vybrané kapitoly z psychosomatiky

  Termín: 22. 10. 2022 (8 vyučovacích hodin)

  Cena: 1 600 Kč

  Anotace: Seminář je pokračováním kurzu Vybrané kapitoly z psychosomatiky a přináší další nová témata z oblasti bio-psycho-sociálního pojetí zdraví. Teoretická část je doplněna informacemi z lékařské a terapeutické praxe (lektor je zkušený lékař a terapeut), a také praktickým nácvikem vybraných technik a cvičení. Na základě osobní zkušenosti si frekventanti vyzkouší, jak je možné postupovat při získávání anamnézy a jak následně hledat souvztažnosti mezi tělesným a duševním.

  Vzdělávací cíle programu:

  Dějiny psychosomatického myšlení ve světě a u nás – Historická rekapitulace celostního pohledu na člověka ve zdraví i v nemoci

  Vybraná psychosomatická onemocnění a poruchy – Přehled nejčastějších psychosomatických onemocnění

  Odběr psychosomatické anamnézy metodou časové osy – Krátké seznámení se s metodikou cirkulárního sběru dat v rámci získávání tzv. předchorobí

  Tvorba mapy těla (praktické cvičení) – Do zakreslené vlastní tělesné siluety si budou frekventanti doplňovat informace o přestálých chorobných stavech a onemocněních s cílem propojit je s eventuálními psychosociálními souvztažnostmi

 3. VYBRANÉ KAPITOLY ZE ZDRAVOTNICKÉ ETIKY

  Termín: duben 2023, cena: 1 600 Kč

  Anotace

  Tématem semináře je problematika zdravotnické etiky. Po teoretickém úvodu se bude věnovat problémům vyplývajícím ze zdravotnické praxe a na příkladu konkrétních kazuistik pojmenuje nejčastější etická dilemata, chyby a omyly v oblasti etiky a komunikace. Účastníci se zapojí do praktického nácviku etické rozpravy. Samostatnou kapitolou je etika v psychiatrii a psychoterapii a v rámci ní se zaměří  na prevenci neetického jednání v psychoterapeutické praxi. Seminář je vhodný nejen pro zdravotníky nebo psychoterapeuty, ale i odborníky s aktivní praxí v pomáhajících profesích.

  Vzdělávací cíle programu

  Úvod do oboru
  Úvod do etické problematiky, filozofická východiska, základní pojmy (etika, morálka, hodnoty).
  Praktické příklady ze zdravotnické praxe, základy vedení etického dialogu.
  Etická dilemata, chyby a omyly v oblasti etiky a komunikace, rozbor kasuistik ze zdravotnické praxe, praktický nácvik etické rozpravy.
  Etika v psychiatrii a psychoterapii, etické kodexy
  Charakteristika oboru psychiatrie a psychoterapie z hlediska profesní etiky. Nejčastější  etická pochybení a omyly v daných oborech, prevence neetického jednání v psychoterapeutické praxi. Etické kodexy.

 4. STRES A JAK MU ČELIT

  Termín: červen 2023 , cena: 2 400 Kč

  Anotace

  Velmi ojedinělý kurz, který kombinuje antistresové techniky, pochopení stresu a jako bonus nabízí změřeni kortizolu. Seminář se zaměří na téma stresu v kontextu soudobé epochy z hlediska prožívání nejistot a ohrožení. Nabídne přehled nejuznávanějších teorií stresu a odpoví na otázky Jaké jsou typické projevy a fáze stresové odpovědi? Jaké jsou duševní, behaviorální a somatické projevy akutní i prolongované stresové reakce? Jaké látky se při stresu vyplavují, a jak působí na organismus? Jaká je role katecholaminů, oxytocinu a kortizolu? Jaké psychosomatické důsledky s sebou nese nezvládnutý stres? Jaký má stres vliv na imunitu? Kdo je vůči stresu odolný a proč? Účastníkům bude nabídnuta možnost dobrovolné detekce hladiny stresových a antistresových hormonů v laboratoři OUSHI (kortizol, oxytocin). Změřeni kortizolu, jakožto významného fyziologického markeru, umožňuje dokumentovat stresovou zátěž v posledních cca 3 měsících. Měření se provádí analýzou vlasů. Seminář má limitovaný počet účastníků.

  Vzdělávací cíle programu

  Úvod do oboru
  Úvod do etické problematiky, filozofická východiska, základní pojmy (etika, morálka, hodnoty).
  Praktické příklady ze zdravotnické praxe, základy vedení etického dialogu.
  Etická dilemata, chyby a omyly v oblasti etiky a komunikace, rozbor kasuistik ze zdravotnické praxe, praktický nácvik etické rozpravy.
  Etika v psychiatrii a psychoterapii, etické kodexy
  Charakteristika oboru psychiatrie a psychoterapie z hlediska profesní etiky. Nejčastější etická pochybení a omyly v daných oborech, prevence neetického jednání v psychoterapeutické praxi. Etické kodexy.

   

   

Kontaktní osoba:

Mgr. Edita Lukášová, tel. 585 637 174, e-mail: edita.lukasova@upol.cz

Přihlašování do kurzu CŽV


Přihlašování do kurzů přes Portál CŽV Univerzity Palackého

Pro přihlášení do všech kurzů je nutné použít:  Portál CŽV

Postup na tomto portále:

 1. Rozbalte tlačítko: Úvod.
 2. Klikněte na dlaždici se symbolem nákupního vozíku: Přihlášení na program CŽV
 3. V následující části se Vám zobrazí seznam všech vyhlášených programů. Můžete si zde rozkliknout detail programu (pomocí zeleného tlačítka), kde jsou umístěny bližší informace o programu NEBO kliknutím na řádek s názvem programu se Vám zobrazí potřebné termíny či platby.
  Pro přihlášení klikněte na tlačítko s nákupním košíkem.
 4. V dalším kroku se budete muset přihlásit do systému a záleží na tom, zda jste externí uživatel systému nebo zaměstnanec či student Univerzity Palackého v Olomouci.
 5. Po přihlášení či registraci do systému budete přesměrování na formulář pro dokončení přihlášení. Po kliknutí na tlačítko Přihlásit budete přihlášeni na Vámi vybraný program.
 6. Po úspěšném přihlášení Vám bude na e-mailovou adresu zaslán automatický e-mail s potvrzením o přihlášení.
V případě nejasností s přihlášením kontaktujte Mgr. Editu Lukášovou, tel. 585 637 174
na emailu: edita.lukasova@upol.cz

 

Psychoterapeutické a psychosomatické oddělení Šternberk


Odkaz léčebna

Více informací zde

Leták

Psychoterapeutické a psychosomatické oddělení Šternberk

 Základní informace o psychosomatickém oddělení Psychiatrické léčebny Šternberk

Kliknout zde