KVALITATIVNÍ STUDIE DIPEx

OUSHI > KVALITATIVNÍ STUDIE DIPEx

Cíl studie

Cílem studie je porozumět zkušenostem, které mají lidé s nemocí, se zdravím a se zdravotní péčí, a poskytnout tak podporu ostatním lidem s podobným problémem. Zprostředkovat tyto zkušenosti jejich blízkým, ale i profesionálům ve zdravotnictví.

Metodika

DIPEx je metodika vyvinutá Health Experiences Research Group na univerzitě v Oxfordu. Jedná se o kvalitativní obsahovou analýzu hloubkových rozhovorů. Tematicky seřazené části těchto rozhovorů se ve formě krátkých videí nebo audio klipů umísťují na webové stránky. Jsou tak dostupné široké veřejnosti. Účelem těchto stránek je pomoci lidem, kteří podobným onemocněním trpí, jejich blízkým a zdravotníkům.

Příklad použití metodiky: http://www.healthtalk.org/

Náš výzkumný tým cestuje po celé České republice a dělá rozhovory s lidmi s různými zkušenostmi ohledně zdraví. Pro každý zdravotní problém, kterému se věnujeme, hledáme 40-50 lidí, kteří by si s námi o svých zkušenostech popovídali. Při vyhledávaní lidí spolupracujeme se všeobecnými lékaři, nemocnicemi, ústavy a prostřednictvím internetové stránky www.hovoryozdravi.cz.

K analýze získaných dat používáme kvalitativní výzkumné metody, které jsou doporučovány jako nejvhodnější pro výzkum zkušeností pacienta, umožňují zachytit úhel jeho pohledu, prožívání nemoci a rozhodování se o průběhu léčby.

Více informací o výzkumném postupu si můžete přečíst níže.

Etické zásady

Při výzkumu dodržujeme etické zásady schváleny etickou komisí. Postupujeme takto:

  • pacient dopředu obdrží detailní informační list a jsou mu zodpovězeny všechny případné otázky,
  • následně je pacientovi předložen k podpisu informovaný souhlas,
  • po realizaci rozhovoru s pacientem je mu poskytnut k autorizaci přepis rozhovoru,
  • pacient může kdykoliv odvolat svůj souhlas s účastí na výzkumu a se zveřejněním rozhovoru.

 

Aktuální výzkum

Název Poskytovatel Realizace
Sluchová vada u dětí TA ČR 2019 – 2021
Podpora kvality života osob s onemocněním Lymeskou boreliózou  TA ČR 2019 – 2020
 Psychologické, sociální a spirituální aspekty chronických a nádorových onemocnění  IGA CMTF UP  2018
Podpora kvality života rodin dětí s neurologickým onemocněním epilepsií  TA ČR  2018 – 2020
INSPIRO – Inspirace v odlišnosti EU MŠMT 2017 – 2020
Metodologie DIPEx v oblasti onkologických onemocnění IGA CMTF UP 2017
Spiritualita a zdraví u adolescentů a dospělých v ČR GA ČR 2015 – 2016
Metodika DIPEx v oblasti aktivního stárnutí TA ČR 2014 – 2015
Životní bilancování a význam spirituality u seniorů 2 IGA CMTF UP 2015
Životní bilancování a význam spirituality u seniorů1 IGA CMTF UP 2014

Tým

Výzkumný tým

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. (garant projektu DIPEx v ČR)
Kontakt: peter.tavel@gmail.com

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. (vedoucí výzkumu DIPEx v ČR, zodpovídá za modul Noční můry)
Kontakt: lucie.kluzova@oushi.upol.cz

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (zodpovídá za modul Paliativní péče)
Kontakt: lenka.slepickova@oushi.upol.cz

Mgr. Kristýna Anna Černíková (zodpovídá za modul Karcinom prsu)
Kontakt: kristyna.cernikova@oushi.upol.cz

Mgr. Markéta Pešoutová (zodpovídá za modul ADHD u dětí)
Kontakt: marketa.pesoutova@oushi.upol.cz

Mgr. Jana Trtílková (zodpovídá za modul Epilepsie u dětí)
Kontakt: jana.trtilkova@oushi.upol.cz

Mgr. Veronika Navrátilová (zodpovídá za modul Lymeská borelióza)
Kontakt: veronika.navratilova@oushi.upol.cz

Mgr. Hana Bednaříková (zodpovídá za modul Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida)
Kontakt: hana.bendarikova@oushi.upol.cz

Mgr. Michal Půža (zodpovídá za modul Rakovina prostaty)
Kontakt: michal.puza@oushi.upol.cz

Mgr. Bc. Kristýna Gábová (zodpovídá za modul Sluchová vada u dětí)
Kontakt: kristyna.gabova@oushi.upol.cz

Na výzkumu se také podílejí studenti našeho doktorského programu

Další spolupracovníci

Ing. Mgr. Zdeněk Meier (manažer projektu)
Kontakt: zdenek.meier@oushi.upol.cz

Mgr. Kateřina Hamplová (PR koordinátorka)
Kontakt: katerina.hamplova@oushi.upol.cz

Mgr. Michal Půža (technická podpora, editace videí)
Kontakt: michal.puza@oushi.upol.cz

doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (metodická podpora)

 

VÍCE O VÝZKUMU DIPEX

 

Výzkumný tým

Rozhovory jsou pořizovány a analyzovány zkušenými výzkumníky, kteří se specializují na danou tématiku. Na Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci (OUSHI) pracují vědci z oborů psychologie, sociální práce, zdravotnictví, sociologie a také specialisté v oblasti kvalitativní metodologie. Výzkumníci procházejí náročným výběrovým řízením a následným zaškolením, aby bylo zajištěno, že na sběru i analýze dat se budou podílet jen schopní, kvalifikovaní a zkušení pracovníci.

Vedoucí týmu a hlavní výzkumník zodpovídají za dodržování předepsaného postupu. Vedoucí týmu schvaluje jakékoli změny v tomto procesu a provádí roční hodnocení každého výzkumníka. Celý pracovní tým se pravidelně setkává za účelem monitorování průběhu výzkumu.

Struktura výzkumu

Příprava výzkumu

V prvním kroku je zpracován přehled odborné literatury a jsou kontaktováni potenciální účastníci výzkumu. Při výběru výzkumného vzorku by měla být zajištěna maximální variabilita. Hledají se tedy participanti z různého sociálního prostředí a s odlišnými zkušenostmi s daným fenoménem. Jsou osloveny zdravotnické a sociální organizace. Výzkumný soubor je částečně získáván metodou, která se nazývá sněhová koule, tzn., že účastníci výzkumu jsou požádáni, aby pomohli zprostředkovat další kontakty z okruhu svých známých. Na základě přehledu odborné literatury a konzultací s přizvanými odborníky je vytvořen scénář rozhovoru.

Před rozhovorem

Před rozhovorem proběhne dohoda o místě rozhovoru a informování participanta o podstatě a metodologii výzkumu. Účastníkovi je garantována možnost kdykoliv odstoupit z výzkumu a případné odstranění rozhovorů z internetu. Podepisuje se informovaný souhlas.

Sběr dat – rozhovory

Sběr dat je realizován metodou polo-strukturovaných rozhovorů, pod supervizí, resp. intervizí. Obvykle se provádí 40 až 50 rozhovorů u každé diagnózy. Cílem je pokračovat ve výzkumu tak dlouho, dokud nedojde k teoretické saturaci, tzn. pokračovat, dokud se v analyzovaných rozhovorech objevují nové zkušenosti.

Analýza a shrnutí témat

Rozhovory jsou kódovány a podrobeny tematické analýze. K tomu je použitý software pro analýzu kvalitativních dat. Pro každý modul se vytváří přehled cca 25 témat. Ta poskytují analytický kontext, ve kterém se objevují klipy z rozhovorů. Pro každý modul je vybráno asi 250 klipů, které reflektují pro pacienty důležitá témata. Cílem je vytvořit dostatečně široký výběr zkušeností a pohledů na dané téma, připravit seznam videoklipů, audionahrávek nebo textu. Získané informace jsou potom porovnávány s odbornou literaturou.

Vytvoření konečné verze

Tematické přehledy jsou porovnávány s daty získanými z rozhovorů od jiných výzkumníků. Návrhy výstupů jsou zasílány členům poradního panelu k vyjádření. Shrnutí lékařských témat je postoupeno k posouzení kvalifikované osobě. Jakmile jsou začleněny připomínky poradního panelu i odborníků z oblasti medicíny, může být shrnutí tématu dokončeno. Konečnou verzi sestaví výzkumník, který má daný modul na starosti.

V závěrečné fázi každého modulu budou data v podobě textu, audio a video nahrávek zveřejněna na naší webové stránce www.hovoryozdravi.cz, což umožní šíření informací mezi ty, jež se s danou problematikou setkávají.

Rozhovory

Rozhovory jsou realizovány po celé České republice, většinou v domácím prostředí účastníků. Pokud si to participanti přejí, rozhovor může proběhnout i jinde. Obvykle rozhovor probíhá o samotě, ale někdy může být přítomen i jeho blízký. Ze všech rozhovorů jsou pořizovány zvukové nahrávky, které jsou poté analyzovány. Pokud respondent souhlasí, jsou rozhovory také natáčeny na kameru. V počátku rozhovoru jsou lidé vybídnuti k vyprávění svého příběhu o tom, co prožívali od chvíle, kdy si poprvé uvědomili, že mají nějaký problém. Výzkumník během rozhovoru dotázaného nepřerušuje, ale následně se ptá na upřesňující otázky, které vyvstaly v průběhu vyprávění, které se objevily v předchozích rozhovorech nebo na základě studia literatury.

Pro kvalitativní výzkum je běžné, že se překrývá sběr a analýza rozhovorů. Po několika dokončených rozhovorech dva členové výzkumného týmu (hlavní výzkumník a jeho supervizor) diskutují o vyvstávajících tématech, které otevírají nové možnosti a pohledy na věc. Toho lze využít ke změně průběhu následujících rozhovorů tak, aby byl u nich kladen důraz na hlubší prozkoumání problémů, které jsou pro účastníky podstatné.

Copyright

Nahrávky rozhovorů jsou kompletně přepsány a kopie přepisu je poskytnuta účastníkům k revizi. Ti se mohou rozhodnout, v jakém rozsahu chtějí poskytnutý rozhovor zveřejnit na webových stránkách. Chtějí-li zveřejnit jen určité části, výzkumník ostatní části z finální verze odstraní. Po revizi přepisu (pokud si tak přejí) jsou participanti požádáni o podepsání formuláře o svolení použití záznamu, kterým dávají Univerzitě Palackého a případně třetím stranám (např. spolupracujícím výzkumným institucím) souhlas k použití rozhovoru k výzkumným účelům, výuce, vysílání a umístění na webových stránkách.

Analýza

Nejprve stanovíme seznam kategorií témat pro analýzu. Ty jsou převzaty z odborné literatury a z několika prvních rozhovorů. V průběhu analýzy se seznam kategorií rozšiřuje a ujasňuje se jejich kódování. Na organizaci přepisů rozhovorů se podílí počítačový software (Tesch, 1990).

V dalším kroku seskupujeme všechny části rozhovorů, které se týkají podobného tématu (například „diagnóza“, „komunikace s lékařem“). Když je kódování dokončeno, můžeme se podívat, co bylo k určitému tématu uvedeno ve výpovědích jednotlivých účastníků. Tyto části rozhovorů jsou pak základem analýzy a zároveň slouží jako podklady pro sepsání shrnujících informací (souhrnů) k daným tématům a jsou umisťovány společně s videi na webové stránky (viz jednotlivé stránky v rámci každé diagnózy na webových stránkách).

Na analýze dat se podílí hlavní výzkumník a jeho supervizor, kteří úzce spolupracují a poskytují si nezávislý a kritický pohled. Společně se ujistí, že důležité body a perspektiva každého participanta byly zahrnuty do souhrnů k jednotlivým tématům. V této fázi lze diskutovat ohledně významu a interpretací některých tvrzení v průběhu rozhovoru. Proces analýzy je blíže popsán v publikaci Ziebland and McPherson (2006, viz reference).

Texty pro webové stránky

Dva kvalitativní výzkumníci z našeho týmu nastudují přepisy rozhovorů a zváží, která témata by měla být uvedena na jednotlivých webových stránkách. Seznam témat je také diskutován v týmu. Při sepisování témat výzkumník nezohlední jen několik vybraných názorů nebo nejčastější pohled na dané téma, ale obsáhne celou škálu perspektiv a výpovědí, které byly vyřčeny během rozhovorů. Závěry jsou dávány do souvislostí s nejnovějšími klinickými důkazy a současnou praxí.

Ke každému tématu je vypracován souhrn zjištěných informací. Tento souhrn navrhuje hlavní výzkumník a kontroluje, případně reviduje, jej jeho supervizor. Následně jej musí projít nejméně jeden další kolega, aby bylo zajištěno, že je text srozumitelný. Teprve poté prochází souhrn jazykovou korekturou.

Výběr videoklipů

Výzkumník vybírá videoklipy, audionahrávky a úryvky textu z rozhovorů tak, aby tyto ukázky ilustrovaly široké spektrum pohledů a zkušeností, které se v rozhovorech vyskytují. Na webových stránkách se objeví pouze pár záznamů z každého rozhovoru, celé rozhovory jsou ale využívány k vědeckým analýzám, jako základ pro příspěvky na konferencích a při psaní textů do odborných časopisů nebo knih.

Publikování článků

Jedním z našich cílů je, aby z každého projektu, který v rámci DIPEx realizujeme, vznikly vědecké články, které budou publikovány jak v zahraničních, tak v tuzemských odborných impaktovaných nebo recenzovaných časopisech. Publikování je jednou z důležitých možností, jak informovat o našich výsledcích široké spektrum odborníků. Zároveň nám publikování umožňuje udržovat kvalitu, hodnotu a důvěryhodnost projektů, které realizujeme.

Reference

Tesch, R. (1990). Qualitative research. Analysis types and software tools. Basingstoke: Falmer Press.

Ziebland, S., McPherson, A. (2006). Making Sense of Qualitative Data Analysis with illustrations from the DIPEx project. Medical Education, 405-414.