Konference Sluch

OUSHI > Konference Sluch

Slovensko – česká online konferencia – 18.5. 2021

Bezdrôtové technológie a dieťa s poruchou sluchu

Konferencia „Bezdrôtové technológie a dieťa s poruchou sluchu“ bola jedným z výstupov projektu „Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením.“, ktorý s grantovou podporou Technologickej Agentúry Česká republika (TA ČR) realizoval Institut  sociálního zdraví Univerzity Palackého Olomouc. Tešíme sa, že sme v spolupráci s našimi slovenskými partnermi mohli konferenciu priniesť aj na Slovensko.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality života detí s poruchou sluchu a ich lepšie začlenenie do škôl a celej spoločnosti. S tým  súvisí aj ďalší zámer projektu, ktorým je zvýšenie využívania bezdrôtových asistenčných  pomôcok u detí a súčasne zvýšenie povedomia o týchto bezdrôtových technológiách pri kompenzácií porúch sluchu.

Témou konferencie bolo využitie bezdrôtových technológií, ktoré slúžia k lepšiemu porozumeniu hovoreného slova u užívateľov načúvacích prístrojov a kochleárnych implantátov. Jedná sa o vzdialené mikrofóny ako je napr. Roger technológia, Smart Link, Zoom Link alebo Widex Schola. Konferencia sa zamerala najmä na oblasť využívania bezdrôtovej technológie u detí v rôznych fázach vývoja a v rôznych situáciách. Prednášky nemali za cieľ priblížiť sluchové postihnutie zo všeobecného pohľadu, ani využívanie primárnych kompenzačných pomôcok (slúchadiel / kochleárnych implantátov).

Program konferencie nájdete tu. Program vychádzal z praktických skúsenosti odborníkov o prínosoch bezdrôtovej technológie ako kompenzačnej pomôcky v rôznych fázach vývinu dieťaťa s poruchou sluchu.

Konferencia bola určená pre foniatrov, pediatrov, klinických logopédov, pracovníkov centier špeciálno-pedagogického poradenstva, pracovníkov centier včasnej intervencie, rodičov a iných odborníkov, ktorí poskytujú služby v tejto oblasti a učiteľov materských a základných škôl, ktorí vzdelávajú žiakov s poruchou sluchu i pre rodičov detí s poruchou sluchu.

Účasť na konferencii bola zdarma.

 

Záznam konferencie

Úvodné slovo
Projekt Hovory o zdraví – Kristýna Gábová
Špionské ucho v praxi uživatelů sluchadel – Jakub David
Špiónské ucho v praxi u uživatelů kochleárních implantátů – Lukáš Bauer
Bezdrátové technologie u dětí se sluchovou vadou v raném a předškolním věku – Radka Horáková
Využití bezdrátové technologie u dětí se sluchovým postižením ve školním věku – Lenka Doležalová
Používanie bezdrôtovej technológie na Slovensku – Martina Rzymanová, Silvia Hovorková
Diskusné skupiny

 

Pozvánka

Program

GDPR informácie pre registráciu na konferenciu

Registračný formulár

 
Konferencia bola organizovaná v spolupráci s:

 

Konference je realizována v rámci projektu TJ02000150 „Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením“, který je řešen s finanční podporou TA ČR.

 

 

 

Děkujeme, že jsme v grafice mohli využít dílo pikisuperstar z Freepik