Biologické a psychologické aspekty spirituálního prožívání a jejich souvislost se zdravím

OUSHI > Biologické a psychologické aspekty spirituálního prožívání a jejich souvislost se zdravím

GAČR

 2019-2021

  • Cílem projektu je mapování překryvu v oblasti psychologie, spirituality a biologie. To vyžaduje dostatečnou odbornou znalost ve všech oblastech, včetně dovedností pro implementaci metod biologické analýzy do praxe. Mnoho studií uvádí pozitivní vztah religiozity/spirituality (R/S) a zdraví. Malá část z nich nicméně dochází k opačným závěrům, což přináší otázky o zobecnitelnosti těchto zjištění. Proto potřebujeme porozumět, za jakých podmínek je R/S protektivní. Překryv s biologickým přístupem může v případě R/S může pomoci porozumět, jakými způsoby je R/S se zdravím spojena. Pokrok v této oblasti je však bržděn metodologickými otázkami v oblasti psychologie (nástroje kvantitativního výzkumu jsou citlivé k sociální žádoucnosti) i biologie (metodologické problémy při detekci některých biomarkerů). Cílem tohoto projektu je překlenout tuto mezeru v našem vědění. Chceme kombinovat využití klasických kvantitativních i kvalitativních přístupů používaných v psychologickém výzkumu s použitím psychobiologických ukazatelů (fMRI, analýzy oxytocinu a kortizolu). Dále je naším cílem nabídnout nový nástroj pro kvantitativní měření implicitních postojů, což by napomohlo řešení problémů v oblasti sociální žádoucnosti.
  • Cílem je zkoumat: 1) vztah spirituality a zdraví; 2) možné důvody nejednotných výsledků v této
    oblasti; 3) nové možnosti kvantitativního měření implicitních postojů; 4) spirituální zkušenost s
    pomocí vybraných biomarkerů (oxytocin/kortizol) and fMRI