SPIRITUALITA A ZDRAVÍ U ADOLESCENTŮ A DOSPĚLÝCH V ČR

gacr-cz_cmyk.png

Grantová agentura České republiky - Standardní projekt

Projekt se věnuje aktuálnímu tématu souvislosti spirituality a zdraví a to u adolescentů a dospělé populace v České republice. Kombinuje kvalitativní a kvantitativní přístup k výzkumu. V kvantitativní části zkoumá proměnné související se spiritualitou a zdravím a sociální determinanty. Projekt se skládá ze tří částí:

  1. Budou analyzována data ze studie Mládež a zdraví (HBSC study) z roku 2014, která souvisejí se zdravím a spiritualitou. Participanty této části studie budou adolescenti ve věku 13 a 15 let (každá skupina N = 2500). Použitými metodami zde budou SWBS short form, HBSCsymptom Check List. 
  2. Reprezentativnímu vzorku dospělých (N = 600) budou administrovány dotazníky SWBS short form, Facit Sp a dotazník SF 36 o zdravotním stavu.
  3. Obě výše zmíněné kvantitativní studie doplní kvalitativní rozhovory. Provedeme 30 hloubkových polostrukturovaných rozhovorů v každé skupině (u dospělých i adolescentů). Tyto rozhovory budou vyhodnoceny z pohledu interpretativně fenomenologické analýzy.

V kvalitativní části se projekt opírá o excelentní mezinárodní  metodiku DIPEx, která byla vyvinutá  Health Experiences Research Group, University of Oxford, UK.